สามารถ ใช้ fibonacci projection ได้หรือไม่ครับ
และถ้าได้ มีขั้นตอนวิธีการใช้ อย่างไรครับ