คลิกที่ stock list แล้วไม่มีอะไรปรากฏเลย ยกเว้น คลิกที่นี่ถ้าไม่เห็นตารางชื่อหุ้น ซึ่งเมื่อคลิกแล้วก็ไม่เกิดอะไรขึ้น เลย download ข้อมูลไม่ได้

สมคิด