fund/stock technical chart,graph with realtime indicators and auto calculate profit.
กราฟ กองทุนรวม :: K-GPROP-A(D) (K-ASSET) [กองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล]

คลิกที่นี่ ถ้ามองไม่เห็นกราฟ