Fund performance compare group by type.
:: Fixed Income Fund (FIX) Compare [เปรียบเทียบ และจัดอันดับ ผลการดำเนินงาน กองทุนรวม ที่ลงทุนในตราสารหนี้ ทั้งไทย และต่างประเทศ]
1AMGBFกองทุนเปิดวรรณเอเอ็ม โกลบอล บอนด์
1GLOBALBONDกองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ บอนด์ ฟันด์
ONE-DIกองทุนเปิดวรรณตราสารหนี้ปันผล
ONE-FARกองทุนเปิดเอกตราสารหนี้คืนกำไร
ONE-FIXED-Aกองทุนเปิด วรรณ ชอร์ตเทอม ฟิกซ์ อินคัม หน่วยลงทุนชนิด A
ONE-HYPERกองทุนเปิด วรรณ ไฮเปอร์ ไฟแนนเชียล อินสตรูเมนท์ ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
ABEHBกองทุนเปิด อเบอร์ดีน ยูโร ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์
ABINCกองทุนเปิด อเบอร์ดีน อินคัม ครีเอชั่น
AEOBกองทุนเปิด อเบอร์ดีน อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์
ASP2กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ 2
BFIXEDกองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้
BFPVDกองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
PRINCIPAL FIกองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้
PRINCIPAL iFIXED-Aกองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดสะสมมูลค่า
PRINCIPAL iFIXED-Cกองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม
PRINCIPAL iFIXED-Rกองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
K-CBONDกองทุนเปิดเค หุ้นกู้
K-FIXEDกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้
K-FIXEDPLUSกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส
K-GBกองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์
K-PLAN1กองทุนเปิดเค แพลน 1
KACBกองทุนเปิดเคเอ คอร์เปอเรท บอนด์
KTF18MAกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 18 เดือน A
KTF25MAกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 25 เดือน A
KTF25MBกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 25 เดือน B
KTF4YA-AIกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 4 ปี A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
KF-ELIกองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ้งโลคอลอินเวสเม้นท์
KF-TRBกองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์
KFAFIXกองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้
KFMTFIกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง
KFMTFI-Dกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล
KFSMULกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์
KT-BONDกองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ บอนด์ ฟันด์
KT-WCORPกองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ คอปเปอร์เรท บอนด์ ฟันด์
KTFIX-1Y3Yกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี
KTFIXPLUS-Aกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส ชนิดสะสมมูลค่า
KTFIXPLUS-Dกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส ชนิดจ่ายเงินปันผล
KTFIXPLUS-Iกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
KTILBกองทุนเปิดกรุงไทยพันธบัตรรัฐบาลชดเชยเงินเฟ้อ
KTILFกองทุนเปิดกรุงไทยอ้างอิงเงินเฟ้อ
KTSUPAI5กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ 5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
PVDKTFIX-1Y3Yกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
LHDEBT-Aกองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ ชนิดสะสมมูลค่า
LHDEBT-Rกองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
LHDEBTPVDกองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
LHGOV-Aกองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตร ชนิดสะสมมูลค่า
LHGOV-Dกองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตร ชนิดจ่ายเงินปันผล
LHGOV-Rกองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตร ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
I-SMARTกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล สมาร์ท ฟันด์
MFFกองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้
MSI1AIกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
MT3Y1กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี 3 ปี ทวีสุข 1
SMARTกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม
PHATRA ACT FIXEDกองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม
SCBAUDกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย
SCBEMBONDกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่
SCBFI1Y14กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 1Y14
SCBFIXEDAกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ ชนิดสะสมมูลค่า
SCBFPกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBFPPกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
SCBGLOBกองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล บอนด์
SCBRFกองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้)
T-Fixed3YR13กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3YR13
T-Fixed3YR14กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3YR14
T-GLOBALBONDกองทุนเปิดธนชาตโกลบอล บอนด์ ฟันด์
T-IncomePlusกองทุนเปิดธนชาต Income Plus
T-TSARNกองทุนเปิดธนชาตธนสาร
T-TSBกองทุนเปิดธนชาตธีรสมบัติ
TFixed2Y2AIกองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 2Y2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
TFixed3Y2AIกองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3Y2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
TBONDPVDกองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
TFIXPVDกองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
TISCOFIXกองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค
TMBABFกองทุนเปิดทหารไทย ธนไพบูลย์
TMBBFกองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล
TMBCBกองทุนเปิดทหารไทยธนวัฒน์
TMBGDFกองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล
TMBGFกองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund
ADR-Dกองทุนเปิด เอเชียน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผล
ASIA-Bกองทุนเปิด ตราสารหนี้เอเชียน
TFIFกองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้
UOBSGBกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล บอนด์ ฟันด์