Fund performance compare group by type.
:: LTF 70/30 Compare [เปรียบเทียบ และจัดอันดับ ผลการดำเนินงาน กองทุนรวม หุ้นระยะยาว ที่ลดการลงทุนในหุ้นลงเหลือประมาณ 70 เปอเซ็น]
1SMART-LTFกองทุนเปิดวรรณเอเอ็มสมาร์ทหุ้นระยะยาว
KSDLTFกองทุนเปิดเค สตราทีจิค ดีเฟ็นซีฟหุ้นระยะยาวปันผล
KFLTFD70กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30
KFLTFEQ70Dกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล
SCBLT1กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30
SCBLTSกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ท
70/30-D LTFกองทุนเปิด 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว