Fund performance compare group by type.
:: LTF 70/30 Compare [เปรียบเทียบ และจัดอันดับ ผลการดำเนินงาน กองทุนรวม หุ้นระยะยาว ที่ลดการลงทุนในหุ้นลงเหลือประมาณ 70 เปอเซ็น]
1SMART-LTFโครงการจัดการกองทุนเปิดวรรณเอเอ็มสมาร์ทหุ้นระยะยาว
CIMB-PRINCIPAL 70LTFDกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ 70 หุ้นระยะยาวปันผล
K70LTFกองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล
KSDLTFกองทุนเปิดเค สตราทีจิค ดีเฟ็นซีฟหุ้นระยะยาวปันผล
KFLTFD70กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30
KFLTFEQ70Dกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล
KTLF70/30กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30
SCBLT1กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30
SCBLTSกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ท
70/30-D LTFกองทุนเปิด 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว