Fund performance compare group by type.
:: LTF with DIV Compare [เปรียบเทียบ และจัดอันดับ ผลการดำเนินงาน กองทุนรวม หุ้นระยะยาว ที่มีนโยบายจ่ายปันผล]
ONE-ACT70LTFกองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอรัปชั่น 70 หุ้นระยะยาว
ONE-SHARIAHLTFกองทุนเปิด วรรณ กองทุนคุณธรรม (ชะรีอะห์) หุ้นระยะยาว
BBASICDLTFกองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล
PRINCIPAL 70LTFD-Tกองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล
K20SLTF-A(D)กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล ชนิดจ่ายเงินปันผล
K20SLTF-C(L)กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF
K70LTF-A(D)กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล ชนิดจ่ายเงินปันผล
K70LTF-C(L)กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF
KDLTF-A(D)กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล ชนิดจ่ายเงินปันผล
KDLTF-C(L)กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF
KGLTF-A(D)กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล ชนิดจ่ายเงินปันผล
KGLTF-C(L)กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF
KSDLTFกองทุนเปิดเค สตราทีจิค ดีเฟ็นซีฟหุ้นระยะยาวปันผล
KFLTFA50-Dกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล
KFLTFAST-Dกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์ปันผล
KFLTFD70กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30
KFLTFDIVกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล
KFLTFEQ70Dกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล
KFLTFTSM-Dกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล
KTLF-Lกองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว
LHACTLTF-Dกองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผล
LHSMARTLTF-Dกองทุนเปิด แอล เอช สมาร์ท หุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผล และสิทธิประโยชน์ทางภาษี
MGLTFกองทุนเปิดเอ็มเอฟซีโกลบอลหุ้นระยะยาว
MIFLTFกองทุนเปิดเอ็มเอฟซีอิสลามิกหุ้นระยะยาว
MVLTFกองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มค่าหุ้นระยะยาว
SCBLT1กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30
SCBLT4กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์
SCBLTSEDกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์ ชนิดจ่ายเงินปันผล
SCBLTTกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต
T-LowBetaLTFDกองทุนเปิดธนชาต Low Beta หุ้นระยะยาวปันผล
T-LTFDกองทุนเปิดธนชาตหุ้นระยะยาวปันผล
TDSLTF-Aกองทุนเปิด ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว ชนิดหน่วยลงทุน A
TDSLTF-Bกองทุนเปิด ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว ชนิดหน่วยลงทุน B
JB25 LTFกองทุนเปิด JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว
JBP LTFกองทุนเปิด JUMBO PLUS ปันผล หุ้นระยะยาว
70/30-D LTFกองทุนเปิด 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว
BIG CAP-D LTFกองทุนเปิด Big Cap ปันผล หุ้นระยะยาว
UOBLTFกองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว
UOBLTF-Dกองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผล
VALUE-D LTFกองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว