Fund performance compare group by type.
:: LTF with DIV Compare [เปรียบเทียบ และจัดอันดับ ผลการดำเนินงาน กองทุนรวม หุ้นระยะยาว ที่มีนโยบายจ่ายปันผล]
1S-LTFกองทุนเปิดวรรณเอเอ็มซีเล็คทีฟหุ้นระยะยาว
ASP-LTFกองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว
CIMB-PRINCIPAL 70LTFDกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ 70 หุ้นระยะยาวปันผล
K20SLTFกองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล
K70LTFกองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล
KDLTFกองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล
KGLTFกองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล
KSDLTFกองทุนเปิดเค สตราทีจิค ดีเฟ็นซีฟหุ้นระยะยาวปันผล
KFLTFA50-Dกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล
KFLTFD70กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30
KFLTFDIVกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล
KFLTFEQ70Dกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล
KTLFกองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว
LHSMART-LTFLH Smart Long Term Equity Fund
MG-LTFกองทุนเปิดเอ็มเอฟซีโกลบอลหุ้นระยะยาว
MIF-LTFกองทุนเปิดเอ็มเอฟซีอิสลามิกหุ้นระยะยาว
MV-LTFกองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มค่าหุ้นระยะยาว
PHATRA LTFDกองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล
SCBLT1กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30
SCBLT4กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์
SCBLTTกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต
T-LTFDกองทุนเปิดธนชาตหุ้นระยะยาวปันผล
TDLTFกองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นระยะยาวปันผล
TDSLTF-ATISCO Dividend Select LTF (Class A)
TDSLTF-BTISCO Dividend Select LTF (Class B)
JB25 LTFกองทุนเปิด JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว
JBP LTFกองทุนเปิด JUMBO PLUS ปันผล หุ้นระยะยาว
70/30-D LTFกองทุนเปิด 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว
BIG CAP-D LTFกองทุนเปิด Big Cap ปันผล หุ้นระยะยาว
VALUE-D LTFกองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว