Fund performance compare group by type.
:: LTF Equity Fund Compare [เปรียบเทียบ และจัดอันดับ ผลการดำเนินงาน กองทุนรวม หุ้นระยะยาว ที่ลงทุนในหุ้นเกือบทั้งหมด]
1S-LTFกองทุนเปิดวรรณเอเอ็มซีเล็คทีฟหุ้นระยะยาว
1SG-LTFกองทุนเปิดวรรณเอเอ็มซีเล็คทีฟโกรทหุ้นระยะยาว
ABLTFกองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว
ASP-GLTFกองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร
ASP-LTFกองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว
B-LTFกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว
BLTF75กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25
CIMB-PRINCIPAL LTFกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ หุ้นระยะยาว
K20SLTFกองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล
KDLTFกองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล
KEQLTFกองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว
KGLTFกองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล
KFLTF50กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50
KFLTFA50-Dกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล
KFLTFDIVกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล
KFLTFEQกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้
KSET50LTFกองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว SET50
KSLTFกองทุนเปิดกรุงไทยชาริอะฮ์หุ้นระยะยาว
KTLFกองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว
MS-CORE LTFกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ หุ้นระยะยาว
MA-LTFกองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มทรัพย์หุ้นระยะยาว
MG-LTFกองทุนเปิดเอ็มเอฟซีโกลบอลหุ้นระยะยาว
MIF-LTFกองทุนเปิดเอ็มเอฟซีอิสลามิกหุ้นระยะยาว
MV-LTFกองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มค่าหุ้นระยะยาว
P-LTFกองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว
PHATRA LTFDกองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล
SCBLT2กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส
SCBLT3กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เอ็ม เอ ไอ
SCBLT4กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์
SCBLTTกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต
EP-LTFกองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว
T-LTFDกองทุนเปิดธนชาตหุ้นระยะยาวปันผล
TDLTFกองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นระยะยาวปันผล
TISCOLTFกองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นระยะยาว
JB25 LTFกองทุนเปิด JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว
JBP LTFกองทุนเปิด JUMBO PLUS ปันผล หุ้นระยะยาว
BIG CAP-D LTFกองทุนเปิด Big Cap ปันผล หุ้นระยะยาว
CG-LTFกองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว
UOBLTFกองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว
VALUE-D LTFกองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว