ข้อมูล กองทุนรวม จาก บลจ.ในไทยทั้งหมด พร้อมเทคนิคอล กราฟ ช่วยวิเคราห์
Historical NAV data of every fund in thai with technical chart indicators (MA, BB, MACD, RSI, STO, PSAR, ADX)

คลิกที่นี่ ถ้ามองไม่เห็นตาราง

AIA-DFI (กองทุนเปิด เอไอเอ ไดเวอร์ซิไฟด์ ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์)
AIA-ES50 (กองทุนเปิด เอไอเอ เอ็นแฮนซ์ เซท 50)
AIA-GAA (กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล แอกเกรสซีฟ อโลเคชั่น ฟันด์)
AIA-GCA (กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล คอนเวนชั่นนอล อโลเคชั่น ฟันด์)
AIA-GEQ (กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล อิควิตี้ ฟันด์)
AIA-GMA (กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล โมเดอเรท อโลเคชั่น ฟันด์)
AIA-IAA (กองทุนเปิด เอไอเอ คอมบายด์ เเอกเกรสซีฟ อโลเคชั่น ฟันด์)
AIA-IC (กองทุนเปิด เอไอเอ อินคัม ฟันด์)
AIA-ICA (กองทุนเปิด เอไอเอ คอมบายด์ คอนเวนชั่นนอล อโลเคชั่น ฟันด์)
AIA-IMA (กองทุนเปิด เอไอเอ คอมบายด์ โมเดอเรท อโลเคชั่น ฟันด์)
AIA-SEL (กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล ซีเล็ค อิควิตี้ ฟันด์)
AIA-ST (กองทุนเปิด เอไอเอ ตราสารหนี้ ระยะสั้น)
AIA-TAA (กองทุนเปิด เอไอเอ แอกเกรสซีฟ อโลเคชั่น ฟันด์)
AIA-TCA (กองทุนเปิด เอไอเอ คอนเวนชั่นนอล อโลเคชั่น ฟันด์)
AIA-TEQ (กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อิควิตี้)
AIA-THDIS (กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อิควิตี้ ดิสคัฟเวอรี่)
AIA-TMA (กองทุนเปิด เอไอเอ โมเดอเรท อโลเคชั่น ฟันด์)
AIA-US500 (กองทุนเปิด เอไอเอ ยูเอส500 อิควิตี้ ฟันด์)