ข้อมูล กองทุนรวม จาก บลจ.ในไทยทั้งหมด พร้อมเทคนิคอล กราฟ ช่วยวิเคราห์
Historical NAV data of every fund in thai with technical chart indicators (MA, BB, MACD, RSI, STO, PSAR, ADX)

คลิกที่นี่ ถ้ามองไม่เห็นตาราง

B-ACTIVE (กองทุนเปิดบีแอ็คทีฟ)
B-ASEAN (กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอาเซียน)
B-ASEANRMF (กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอาเซียนเพื่อการเลี้ยงชีพ)
B-ASIA (กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชีย)
B-ASIARMF (กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชียเพื่อการเลี้ยงชีพ)
B-BHARATA (กองทุนเปิดบัวหลวงภารตะ)
B-CHINAARMF (กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีนเอแชร์เพื่อการเลี้ยงชีพ)
B-CHINE-EQ (กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีน)
B-ENHANCED (กองทุนเปิดบัวหลวงเพิ่มพูน)
B-FINTECH (กองทุนเปิดบัวหลวงฟินเทค)
B-FLEX (กองทุนเปิดบีเฟล็กซ์)
B-FUTURE (กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเพื่อคนรุ่นใหม่)
B-FUTURERMF (กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นฟิวเจอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ)
B-GLOB-INFRA (กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์)
B-GLOBAL (กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล)
B-GLOBALRMF (กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอลเพื่อการเลี้ยงชีพ)
B-GTO (กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลธีมเมติกออพพอร์ทูนิตี้)
B-GTORMF (กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลธีมเมติกออพพอร์ทูนิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ)
B-HY (H75) AI (กองทุนเปิดบัวหลวงไฮยิลด์ (เฮดจ์ 75) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
B-HY (UH) AI (กองทุนเปิดบัวหลวงไฮยิลด์ (อันเฮดจ์) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
B-INCOME (กองทุนเปิดบัวหลวงอินคัม)
B-INDIAMRMF (กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอินเดียมิดแคปเพื่อการเลี้ยงชีพ)
B-INFRA (กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน)
B-INNOTECH (กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยี)
B-INNOTECHRMF (กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยีเพื่อการเลี้ยงชีพ)
B-IR-FOF (กองทุนเปิดฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์)
B-IR-FOFRMF (กองทุนเปิดฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน&อสังหาริมทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ)
B-LTF (กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว)
B-NIPPON (กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นญี่ปุ่น)
B-SENIOR (กองทุนผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ)
B-SENIOR-X (กองทุนผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ เอ็กซ์ตร้า)
B-SIP (กองทุนเปิดบัวหลวงยั่งยืน)
B-SIPRMF (กองทุนเปิดบัวหลวงยั่งยืนเพื่อการเลี้ยงชีพ)
B-SM-RMF (กองทุนเปิดบัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ)
B-SMEQ (กองทุนเปิดบัวหลวง Small Mid Equity)
B-THAICG (กองทุนรวมบัวหลวงหุ้นธรรมาภิบาลไทย)
B-TNTV (กองทุนเปิดบัวหลวงธนทวี)
B-TOPTENLTF (กองทุนเปิดบัวหลวงทศพลหุ้นระยะยาว)
B-TOPTENRMF (กองทุนเปิดบัวหลวงทศพลเพื่อการเลี้ยงชีพ)
B-TREASURY (กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ภาครัฐ)
B-USALPHA (กองทุนเปิดบัวหลวงยูเอสอัลฟ่า)
B-USALPHARMF (กองทุนเปิดบัวหลวงยูเอสอัลฟ่าเพื่อการเลี้ยงชีพ)
B-VIETNAM (กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเวียดนาม)
B-VIETNAMRMF (กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเวียดนามเพื่อการเลี้ยงชีพ)
B1/22 (กองทุนรวมบัวหลวงธนรัฐ 1/22)
B2/22 (กองทุนรวมบัวหลวงธนรัฐ 2/22)
B25RMF (กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้น 25% เพื่อการเลี้ยงชีพ)
B3/22 (กองทุนรวมบัวหลวงธนรัฐ 3/22)
B4/22 (กองทุนรวมบัวหลวงธนรัฐ 4/22)
BBASIC (กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4)
BBASICDLTF (กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล)
BBASICRMF (กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลี้ยงชีพ)
BCAP (กองทุนเปิดบัวหลวงร่วมทุน)
BCARE (กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์)
BCARERMF (กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ)
BEPVD (กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
BERMF (กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ)
BFIXED (กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้)
BFLRMF (กองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ)
BFPVD (กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
BFRMF (กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ)
BFTERM1/22(AI) (กองทุนรวมบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 1/22 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
BFTERM2/22(AI) (กองทุนรวมบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 2/22 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
BFTERM5/22(AI) (กองทุนรวมบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 5/22 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
BFTERM6/22(AI) (กองทุนรวมบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 6/22 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
BGOLD (กองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์ฟันด์)
BGOLDRMF (กองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ)
BKA (กองทุนเปิดบัวแก้ว)
BKA2 (กองทุนเปิดบัวแก้ว 2)
BKD (กองทุนเปิดบัวแก้วปันผล)
BKIND (กองทุนรวมคนไทยใจดี)
BLTF75 (กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25)
BMAPS100 (กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 100)
BMAPS100RMF (กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 100 เพื่อการเลี้ยงชีพ)
BMAPS25 (กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 25)
BMAPS25RMF (กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 25 เพื่อการเลี้ยงชีพ)
BMAPS55 (กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 55)
BMAPS55RMF (กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 55 เพื่อการเลี้ยงชีพ)
BMPVD (กองทุนเปิดบัวหลวงมั่นคงสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
BP1/22 (AI) (กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 1/22 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
BP14/21 (AI) (กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 14/21 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
BP15/21 (AI) (กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 15/21 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
BP2/22 (AI) (กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 2/22 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
BP3/22 (AI) (กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 3/22 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
BP4/22 (AI) (กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 4/22 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
BP5/22 (AI) (กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 5/22 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
BP6/22 (AI) (กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 6/22 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
BP7/22 (AI) (กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 7/22 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
BRRGIF (โครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์)
BSIRICG (กองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล)
BSIRIRMF (กองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ)
BTK (กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม)
BTP (กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล)
BTPVD (กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ภาครัฐสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
BTSGIF (กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท)
FUTUREPF (สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค)
IN-RMF (กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ)
JASIF (กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน)
MM-RMF (กองทุนเปิดบัวหลวงมันนี่มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ)
SUPEREIF (โครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี)
TRIGGER12-22 (กองทุนเปิดบัวหลวงทริกเกอร์ 12-22)