ข้อมูล กองทุนรวม จาก บลจ.ในไทยทั้งหมด พร้อมเทคนิคอล กราฟ ช่วยวิเคราห์
Historical NAV data of every fund in thai with technical chart indicators (MA, BB, MACD, RSI, STO, PSAR, ADX)

คลิกที่นี่ ถ้ามองไม่เห็นตาราง

ENGY (กองทุนเปิด MTrack Energy ETF)
ES-AALF (กองทุนเปิดอีสท์สปริง จัดทัพลงทุน ระยะยาว )
ES-AAMF (กองทุนเปิดอีสท์สปริง จัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง )
ES-AASF (กองทุนเปิดอีสท์สปริง จัดทัพลงทุน ระยะสั้น )
ES-ABRMF (กองทุนเปิดอีสท์สปริง ธนไพบูลย์ เพื่อการเลี้ยงชีพ)
ES-APLUS (กองทุนเปิดอีสท์สปริง Active Bond Plus)
ES-APPF (กองทุนเปิดอีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible)
ES-ASIA (กองทุนเปิดอีสท์สปริง Asia Active Equity)
ES-ASIANBOND (กองทุนเปิดอีสท์สปริง Asian Bond)
ES-ASIANPROP (กองทุนเปิดอีสท์สปริง Asian Property)
ES-ASIARMF (กองทุนเปิดอีสท์สปริง Asia Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ)
ES-AUTOMATION (กองทุนเปิดอีสท์สปริง Autonomous Technology and Robotics)
ES-BIGCAPLTF (กองทุนเปิดอีสท์สปริง Big Cap หุ้นระยะยาว)
ES-BRMF (กองทุนเปิดอีสท์สปริง ธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพ)
ES-CASH (กองทุนเปิดอีสท์สปริง บริหารเงิน)
ES-CB (กองทุนเปิดอีสท์สปริง ธนวัฒน์)
ES-CHCHALLENGE#1 (กองทุนเปิดอีสท์สปริง China Challenge#1 )
ES-CHEQ (กองทุนเปิดอีสท์สปริง China Equity Index)
ES-CHILL (กองทุนเปิดอีสท์สปริง Dynamic Leisure and Entertainment)
ES-CHINAA (กองทุนเปิดอีสท์สปริง China A Active)
ES-CHINAARMF (กองทุนเปิดอีสท์สปริง China A เพื่อการเลี้ยงชีพ)
ES-CHINACR1YA (กองทุนเปิดอีสท์สปริง China Complex Return 1YA)
ES-CHINACR1YB (กองทุนเปิดอีสท์สปริง China Complex Return 1YB)
ES-COF (กองทุนเปิดอีสท์สปริง China Opportunity)
ES-CONBOND (กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Convertible Bond)
ES-CORMF (กองทุนเปิดอีสท์สปริง China Opportunity เพื่อการเลี้ยงชีพ)
ES-CSD (กองทุนเปิดอีสท์สปริง เจริญทรัพย์ปันผล)
ES-DINCOME (กองทุนเปิดอีสท์สปริง Dynamic Income)
ES-DIV (กองทุนเปิดอีสท์สปริง หุ้นปันผล)
ES-DMIXED (กองทุนเปิดอีสท์สปริง Dynamic Mixed)
ES-EAE (กองทุนเปิดอีสท์สปริง Emerging Active Equity)
ES-EAERMF (กองทุนเปิดอีสท์สปริง Emerging Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ)
ES-EBF (กองทุนเปิดอีสท์สปริง Emerging Bond)
ES-EG (กองทุนเปิดอีสท์สปริง European Growth)
ES-EGRMF (กองทุนเปิดอีสท์สปริง European Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ)
ES-EMEQ (กองทุนเปิดอีสท์สปริง Emerging Markets Equity Index)
ES-EQPLUS (กองทุนเปิดอีสท์สปริง Equity Fundamental Plus)
ES-EQRMF (กองทุนเปิดอีสท์สปริง Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ)
ES-EQUITY (กองทุนเปิดอีสท์สปริง หุ้นทุน)
ES-EUROPEEQ (กองทุนเปิดอีสท์สปริง Europe Equity)
ES-FINANCETH (กองทุนเปิดอีสท์สปริง หุ้นไทย ธุรกิจการเงิน)
ES-FINTECH (กองทุนเปิดอีสท์สปริง Fintech Innovation)
ES-FIX2YBB (กองทุนเปิดอีสท์สปริง ตราสารหนี้ 2YBB ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
ES-FIX2YLA (กองทุนเปิดอีสท์สปริง ตราสารหนี้ 2YLA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
ES-FIXEDRMF (กองทุนเปิดอีสท์สปริง General Fixed Income เพื่อการเลี้ยงชีพ)
ES-GAINCOME (กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Multi Asset Income)
ES-GCG-A (กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Capital Growth (ชนิดสะสมมูลค่า))
ES-GCGRMF (กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Capital Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ)
ES-GCORE (กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Core Equity)
ES-GDIV (กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Dividend Equity)
ES-GDIV-Acc (กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Dividend Equity สะสมมูลค่า)
ES-GENOME (กองทุนเปิดอีสท์สปริง Genomic Revolution)
ES-GER (กองทุนเปิดอีสท์สปริง German Equity)
ES-GF-A (กองทุนเปิดทหารไทย GIS Global Bond)
ES-GF-D (กองทุนเปิดอีสท์สปริง GIS Global Bond ชนิดจ่ายปันผล)
ES-GGREEN (กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Green Energy)
ES-GINCOME (กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Income)
ES-GINCOMERMF (กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Income เพื่อการเลี้ยงชีพ)
ES-GINFRA-A (กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Infrastructure Equity)
ES-GINFRA-D (กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Infrastructure Equity)
ES-GINNO-A (กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Innovation (ชนิดสะสมมูลค่า))
ES-GINNORMF (กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ)
ES-GLOBALENERGY (กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Energy)
ES-GLOBALEQ (กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Equity)
ES-GLOBALEQRMF (กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ)
ES-GLOBALESG (กองทุนเปิดอีสท์สปริง หุ้นโลกยั่งยืน)
ES-GLOBALFI (กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Fixed Income)
ES-GLOBALVALUE (กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Value)
ES-GOLD (กองทุนเปิดอีสท์สปริง Gold)
ES-GOLDBULLION-H (กองทุนเปิดอีสท์สปริง ทองคำแท่ง-H)
ES-GOLDBULLION-UH (กองทุนเปิดอีสท์สปริง ทองคำแท่ง-UH)
ES-GOLDRMF-H (กองทุนเปิดอีสท์สปริง ทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-H)
ES-GOLDRMF-UH (กองทุนเปิดอีสท์สปริง ทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-UH)
ES-GOLDS (กองทุนเปิดอีสท์สปริง Gold Singapore)
ES-GOLDSRMF (กองทุนเปิดอีสท์สปริง Gold Singapore เพื่อการเลี้ยงชีพ)
ES-GOVCP1Y2 (กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 1Y2)
ES-GOVCP1Y3 (กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 1Y3)
ES-GOVCP1Y4 (กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 1Y4)
ES-GOVCP1Y5 (กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 1Y5)
ES-GOVCP6M7 (กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M7)
ES-GOVCP6M8 (กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M8)
ES-GOVCP6M9 (กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M9)
ES-GOVRMF (กองทุนเปิดอีสท์สปริง Government Bonds เพื่อการเลี้ยงชีพ)
ES-GPROP (กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Property)
ES-GPROPRMF (กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Property เพื่อการเลี้ยงชีพ)
ES-GQG (กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Quality Growth)
ES-GQGRMF (กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ)
ES-GRMF (กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Bond เพื่อการเลี้ยงชีพ)
ES-GRR (กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Real Return)
ES-GSBOND-A (กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Smart Bond (ชนิดสะสมมูลค่า))
ES-GSBOND-D (กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Smart Bond (ชนิดจ่ายเงินปันผล))
ES-GTECH (กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Technology)
ES-HEALTHCARE (กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Healthcare)
ES-HEALTHCARERMF (กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Healthcare เพื่อการเลี้ยงชีพ)
ES-IALLO (กองทุนเปิดอีสท์สปริง Income Allocation)
ES-INCOMEAI (กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Income ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
ES-INDAE (กองทุนเปิดทีเอ็มบี India Active Equity)
ES-INDONESIA (กองทุนเปิดอีสท์สปริง Indonesia Active Equity)
ES-INDONESIA-RMF (กองทุนเปิดอีสท์สปริง Indonesia Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ)
ES-INTERNET (กองทุนเปิดอีสท์สปริง Next Generation Internet)
ES-IPLUS (กองทุนเปิดอีสท์สปริง Income Plus)
ES-JB25 (กองทุนเปิดอีสท์สปริง JUMBO 25)
ES-JB25LTFD (กองทุนเปิดอีสท์สปริง JUMBO 25 หุ้นระยะยาวปันผล)
ES-JB25RMF (กองทุนเปิดอีสท์สปริง JUMBO 25 เพื่อการเลี้ยงชีพ)
ES-JBPLTFD (กองทุนเปิดอีสท์สปริง JUMBO PLUS หุ้นระยะยาวปันผล)
ES-JE (กองทุนเปิดอีสท์สปริง Japan Equity)
ES-JERMF (กองทุนเปิดอีสท์สปริง Japan Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ)
ES-JPNAE (กองทุนเปิดอีสท์สปริง Japan Active Equity)
ES-JPNBRCR1YA (กองทุนเปิดอีสท์สปริง Japan Bearish Complex Return 1YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
ES-LOVE (กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Low Volatility Equity)
ES-LOWBETA (กองทุนเปิดธนชาต Low Beta)
ES-LOWBETALTFD (กองทุนเปิดอีสท์สปริง Low Beta หุ้นระยะยาวปันผล)
ES-LOWBETARMF (กองทุนเปิดอีสท์สปริง Low Beta เพื่อการเลี้ยงชีพ)
ES-LTFD (กองทุนเปิดอีสท์สปริง หุ้นระยะยาวปันผล)
ES-MAP (กองทุนเปิดอีสท์สปริง Multi Asset Portfolio)
ES-MF (กองทุนเปิดอีสท์สปริง ธนบดี)
ES-MIXED7030 (กองทุนเปิดอีสท์สปริง Opportunities Mixed 70/30)
ES-MIXEDRMF (กองทุนเปิดอีสท์สปริง Mixed เพื่อการเลี้ยงชีพ)
ES-MMRMF (กองทุนเปิดอีสท์สปริง ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ)
ES-MRMF (กองทุนเปิดอีสท์สปริง ธนบดี เพื่อการเลี้ยงชีพ)
ES-MULTIINCOME (กองทุนเปิดอีสท์สปริง Multi Income)
ES-OIL (กองทุนเปิดอีสท์สปริง ออยล์ฟันด์)
ES-PIPF (กองทุนเปิดอีสท์สปริง Property and Infrastructure Income Plus Flexible)
ES-PIPFRMF (กองทุนเปิดอีสท์สปริง Property and Infrastructure Income Plus Flexible เพื่อการเลี้ยงชีพ)
ES-PPSD (กองทุนเปิดอีสท์สปริง เพิ่มพูนทรัพย์ปันผล)
ES-PREMIUMBRAND (กองทุนเปิดอีสท์สปริง Premium Brands)
ES-PRIMELOWBETA (กองทุนเปิดอีสท์สปริง Prime Low Beta)
ES-PRIVILEGE (กองทุนเปิดอีสท์สปริง Privilege Equity)
ES-PROPERTYRMF (กองทุนเปิดอีสท์สปริง Property Sector เพื่อการเลี้ยงชีพ)
ES-PROPINFRAFLEX (กองทุนเปิดอีสท์สปริง Property and Infrastructure Flexible)
ES-PVD-FIX (กองทุนเปิดอีสท์สปริง ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
ES-PVD-MONEY (กองทุนเปิดอีสท์สปริง ตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
ES-PVD-STFIX (กองทุนเปิดอีสท์สปริง ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
ES-PVD-TREASURY (กองทุนเปิดอีสท์สปริง ตลาดเงินภาครัฐ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
ES-SET50-A (กองทุนเปิดอีสท์สปริง SET50 (ชนิดสะสมมูลค่า))
ES-SET50ACC2 (กองทุนเปิดอีสท์สปริง SET50 สะสมมูลค่า 2)
ES-SET50DV (กองทุนเปิดอีสท์สปริง SET50 ปันผล)
ES-SET50DV2 (กองทุนเปิดอีสท์สปริง SET50 ปันผล 2)
ES-SET50RMF (กองทุนเปิดอีสท์สปริง SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ)
ES-SET50RMF2 (กองทุนเปิดอีสท์สปริง SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ 2)
ES-SMARTBETA (กองทุนเปิดอีสท์สปริง Smart Beta)
ES-SMCAP (กองทุนเปิดอีสท์สปริง Small Medium Cap Equity)
ES-SMCAPLTF (กองทุนเปิดอีสท์สปริง Small Medium Cap หุ้นระยะยาว)
ES-SPlus (กองทุนเปิดอีสท์สปริง ชอร์ทเทอม อินคัม พลัส)
ES-STARTECH (กองทุนเปิดอีสท์สปริง Star50 Chinese Technology)
ES-STARTECHRMF (กองทุนเปิดอีสท์สปริง Star50 Chinese Technology เพื่อการเลี้ยงชีพ)
ES-STSD (กองทุนเปิดอีสท์สปริง เสถียรทรัพย์ปันผล)
ES-TEQ6M1 (กองทุนเปิดอีสท์สปริง ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 6M1)
ES-THAICG (กองทุนเปิดอีสท์สปริง หุ้นธรรมาภิบาลไทย)
ES-TM (กองทุนเปิดอีสท์สปริง ธนรัฐ)
ES-TMSMV (กองทุนเปิดอีสท์สปริง Thai Mid Small Minimum Variance)
ES-TMSMVRMF (กองทุนเปิดอีสท์สปริง Thai Mid Small Minimum Variance เพื่อการเลี้ยงชีพ)
ES-TSARN (กองทุนเปิดอีสท์สปริง ธนสาร)
ES-TSB (กองทุนเปิดอีสท์สปริง ธีรสมบัติ)
ES-TTW (กองทุนเปิดอีสท์สปริง ทุนทวี)
ES-US500 (กองทุนเปิดอีสท์สปริง US500 Equity Index)
ES-US500RMF (กองทุนเปิดอีสท์สปริง US500 เพื่อการเลี้ยงชีพ)
ES-USBLUECHIP (กองทุนเปิดอีสท์สปริง US Blue Chip Equity)
ES-USDCR1YB (กองทุนเปิดอีสท์สปริง US Double Structured Complex Return 1YB)
ES-USDCR1YC (กองทุนเปิดอีสท์สปริง US Double Structured Complex Return 1YC)
ES-USDCR1YD (กองทุนเปิดอีสท์สปริง US Double Structured Complex Return 1YD)
ES-USTECH (กองทุนเปิดอีสท์สปริง US Information Technology)
ES-VIETNAM (กองทุนเปิดอีสท์สปริง Vietnam Active Equity)
ES-VIETNAMRMF (กองทุนเปิดอีสท์สปริง Vietnam Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ)
ES-WDEQ (กองทุนเปิดอีสท์สปริง World Equity Index)
JB25 (กองทุนเปิด JUMBO 25)
JB25 LTF (กองทุนเปิด JUMBO 25 ปันผลหุ้นระยะยาว)
JB25RMF (กองทุนเปิด JUMBO 25 เพื่อการเลี้ยงชีพ)
JBP LTF (กองทุนเปิด JUMBO PLUS ปันผล หุ้นระยะยาว)
T-BigCapLTF (กองทุนเปิดธนชาต Big Cap หุ้นระยะยาว)
T-CASH (กองทุนเปิดธนชาตบริหารเงิน)
T-CHChallenge#1 (กองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลนจ์#1)
T-CSD (กองทุนเปิดธนชาตเจริญทรัพย์ปันผล)
T-DIV (กองทุนเปิดธนชาตหุ้นปันผล)
T-DMixed (กองทุนเปิดธนชาต ไดนามิก มิกซ์)
T-EQUITY (กองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุน)
T-ES-CHINA A (กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active)
T-FinanceTH (กองทุนเปิดธนชาตหุ้นไทยไฟแนนเชียลเซ็คเตอร์)
T-GlobalBondRMF (กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ)
T-JapanEQ (กองทุนเปิดธนชาตเจแปน อิควิตี้)
T-LowBeta (กองทุนเปิดธนชาต Low Beta)
T-LowBetaLTFD (กองทุนเปิดธนชาต Low Beta หุ้นระยะยาวปันผล)
T-LowBetaRMF (กองทุนเปิดธนชาต Low Beta เพื่อการเลี้ยงชีพ)
T-LTFD (กองทุนเปิดธนชาตหุ้นระยะยาวปันผล)
T-Mixed7030 (กองทุนเปิดธนชาตออพพอร์ทูนิตี้ส์ มิกซ์ 70/30)
T-MultiIncome (กองทุนเปิดธนชาต มัลติ อินคัม)
T-NERMF (กองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ)
T-NFPLUS (กองทุนเปิดธนชาตฟันดาเมนทอล พลัส)
T-NFRMF (กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ)
T-NGRMF (กองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ)
T-NMIXRMF (กองทุนเปิดธนชาตมิกซ์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ)
T-NMRMF (กองทุนเปิดธนชาตตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ)
T-PPSD (กองทุนเปิดธนชาตเพิ่มพูนทรัพย์ปันผล)
T-PrimeLowBeta (กองทุนเปิดธนชาต Prime Low Beta)
T-PrimePlusAI (กองทุนเปิดธนชาต Prime Plus ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
T-Privilege (กองทุนเปิดธนชาตพริวิเลจ)
T-PropertyRMF (กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์เพื่อการเลี้ยงชีพ)
T-PropInfraFlex (กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล)
T-SET50 (กองทุนเปิดธนชาต SET50)
T-SET50Acc (กองทุนเปิดธนชาต SET50 สะสมมูลค่า)
T-SET50RMF (กองทุนเปิดธนชาต SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ)
T-SM Cap (กองทุนเปิดธนชาต Small Medium Cap)
T-SmartBeta (กองทุนเปิดธนชาต Smart Beta)
T-SMCapLTF (กองทุนเปิดธนชาต Small Medium Cap หุ้นระยะยาว)
T-STSD (กองทุนเปิดธนชาตเสถียรทรัพย์ปันผล)
T-TSARN (กองทุนเปิดธนชาตธนสาร)
T-TSB (กองทุนเปิดธนชาตธีรสมบัติ)
T-TTW1 (กองทุนเปิดธนชาตทุนทวี1)
TGoldBullion-H (กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่ง-H)
TGoldBullion-UH (กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่ง-UH)
TGoldRMF-H (กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-H)
TGoldRMF-UH (กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-UH)
TMB-ES- PVD-FIX (กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
TMB-ES-APPF (กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible)
TMB-ES-FIX2YBA (กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ 2YBA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
TMB-ES-PVD-MONEY (กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
TMB-T-ES-IPlus (กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง อินคัม พลัส)
TMB-THAICG (กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย)
TMB50 (กองทุนเปิดทหารไทย SET50)
TMB50DV (กองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปันผล)
TMB50RMF (กองทุนเปิดทหารไทย SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ)
TMBAALF (กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว)
TMBAAMF (กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง)
TMBAASF (กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะสั้น)
TMBABRMF (กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนไพบูลย์ เพื่อการเลี้ยงชีพ)
TMBBFRMF (กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพ)
TMBCB (กองทุนเปิดทหารไทยธนวัฒน์)
TMBCHEQ (กองทุนเปิดทหารไทย China Equity Index)
TMBGOLDS (กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์)
TMBGOLDSRMF (กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ)
TMBINCOME (กองทุนเปิดทหารไทย อินคัมพลัส)
TMBJE (กองทุนเปิดทหารไทย Japan Equity)
TMBJERMF (กองทุนเปิดทหารไทย Japan Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ)
TMBMF (กองทุนเปิดทหารไทยธนบดี)
TMBMRMF (กองทุนเปิดทหารไทยธนบดีเพื่อการเลี้ยงชีพ)
TMBPIPF (กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล)
TMBPIPRMF (กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ)
TMBTM (กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ)
TMBTMSMV (กองทุนเปิดทีเอ็มบี Thai Mid Small Minimum Variance)
TMBTMSMVLTF (กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ้นระยะยาว)
TMBTMSMVRMF (กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ เพื่อการเลี้ยงชีพ)
tsp1-preserver (กองทุนเปิด ttb smart port 1 preserver)
tsp2-nurturer (กองทุนเปิด ttb smart port 2 nurturer)
tsp3-balancer (กองทุนเปิด ttb smart port 3 balancer)
tsp4-explorer (กองทุนเปิด ttb smart port 4 explorer)
tsp5-gogetter (กองทุนเปิด ttb smart port 5 go – getter)