ข้อมูล กองทุนรวม จาก บลจ.ในไทยทั้งหมด พร้อมเทคนิคอล กราฟ ช่วยวิเคราห์
Historical NAV data of every fund in thai with technical chart indicators (MA, BB, MACD, RSI, STO, PSAR, ADX)

คลิกที่นี่ ถ้ามองไม่เห็นตาราง

KKP ACT EQ-A (กองทุนเปิดเคเคพี แอ็กทิฟ อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า)
KKP ACT EQ-D (กองทุนเปิดเคเคพี แอ็กทิฟ อิควิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล)
KKP ACT EQ-F (กองทุนเปิดเคเคพี แอ็กทิฟ อิควิตี้ ชนิด F)
KKP ACT EQ-M (กองทุนเปิดเคเคพี แอ็กทิฟ อิควิตี้ ชนิด M)
KKP ACT FIXED (กองทุนเปิดเคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดทั่วไป)
KKP ACT FIXED-ES (กองทุนเปิดเคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิด ES)
KKP ACT FIXED-F (กองทุนเปิดเคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิด F)
KKP ACT FIXED-M (กองทุนเปิดเคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิด M)
KKP BLRMF (กองทุนเปิดเคเคพี บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ)
KKP CHINA-H (กองทุนเปิดเคเคพี ไชน่า เฮดจ์ ชนิดทั่วไป)
KKP CHINA-H-F (กองทุนเปิดเคเคพี ไชน่า เฮดจ์ ชนิด F)
KKP CR22A-UI (กองทุนเปิดเคเคพี คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 2022A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
KKP DIVIDEND (กองทุนเปิดเคเคพี ดิวิเดนด์ อิควิตี้ ชนิดทั่วไป)
KKP DIVIDEND-F (กองทุนเปิดเคเคพี ดิวิเดนด์ อิควิตี้ ชนิด F)
KKP DIVIDEND-M (กองทุนเปิดเคเคพี ดิวิเดนด์ อิควิตี้ ชนิด M)
KKP EQRMF (กองทุนเปิดเคเคพี หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ)
KKP FI1Y6M1-AI (กองทุนเปิดเคเคพี ตราสารหนี้ 1 ปี 6 เดือน 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
KKP FI2Y1-BR (กองทุนเปิดเคเคพี ตราสารหนี้ 2 ปี 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (สำหรับผู้มีเงินลงทุนสูง))
KKP G-THEME-H (กองทุนเปิดเคเคพี GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES – HEDGED ชนิดทั่วไป)
KKP G-UBOND-H (กองทุนเปิดภัทร โกลบอล อันคอนสเตรนด์ บอนด์ เฮดจ์ ชนิดทั่วไป)
KKP G-UBOND-H-F (กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล อันคอนสเตรนด์ บอนด์ เฮดจ์ ชนิด F)
KKP G-UBOND-H-M (กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล อันคอนสเตรนด์ บอนด์ เฮดจ์ ชนิด M)
KKP GHC (กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล เฮลธ์แคร์ )
KKP GIMPACT-H (กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล อิมแพค เฮดจ์ ชนิดทั่วไป)
KKP GINFRAEQ-H (กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ เฮดจ์ ชนิดทั่วไป)
KKP GINFRAEQ-H-F (กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ เฮดจ์ ชนิด F)
KKP GINFRAEQ-H-M (กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ เฮดจ์ ชนิด M)
KKP GNP (กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ ชนิดทั่วไป)
KKP GNP RMF-H (กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีพ เพื่อการเลี้ยงชีพ เฮดจ์)
KKP GNP RMF-UH (กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีพ เพื่อการเลี้ยงชีพ อันเฮดจ์)
KKP GNP-H (กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ ชนิดทั่วไป)
KKP GNP-H-ES (กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ ชนิด ES)
KKP GNP-H-F (กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ ชนิด F)
KKP GNP-H-M (กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ ชนิด M)
KKP GOLD (กองทุนเปิดเคเคพี โกลด์ ชนิดทั่วไป)
KKP INCOME-H (กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล มัลติ แอสเซ็ท อินคัม เฮดจ์ ชนิดทั่วไป)
KKP INCOME-H-M (กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล มัลติ แอสเซ็ท อินคัม เฮดจ์ ชนิด M)
KKP INCOME-H-R (กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล มัลติ แอสเซ็ท อินคัม เฮดจ์ ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)
KKP INRMF (กองทุนเปิดเคเคพี อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดทั่วไป )
KKP LTFD (กองทุนเปิดเคเคพี หุ้นระยะยาวปันผล)
KKP MMRMF (กองทุนเปิดเคเคพี ตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดทั่วไป)
KKP MP (กองทุนเปิดเคเคพี มันนี่ โพสิทีฟ ชนิดทั่วไป)
KKP NDQ100-H (กองทุนเปิดเคเคพี NDQ100 - HEDGED ชนิดทั่วไป)
KKP PGE RMF-H (กองทุนเปิดเคเคพี พาสซีฟ โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ เฮดจ์)
KKP PGE-H (กองทุนเปิดเคเคพี พาสซีฟ โกลบอล อิควิตี้ เฮดจ์ ชนิดทั่วไป)
KKP PGE-H-F (กองทุนเปิดเคเคพี พาสซีฟ โกลบอล อิควิตี้ เฮดจ์ หน่วยลงทุนชนิด F)
KKP PGE-H-M (กองทุนเปิดเคเคพี พาสซีฟ โกลบอล อิควิตี้ เฮดจ์ ชนิด M)
KKP PLUS (กองทุนเปิดเคเคพี ตราสารหนี้พลัส ชนิดทั่วไป)
KKP PLUS-F (กองทุนเปิดเคเคพี ตราสารหนี้พลัส ชนิด F)
KKP PLUS-M (กองทุนเปิดเคเคพี ตราสารหนี้พลัส ชนิด M)
KKP PREIT-UI (กองทุนเปิดเคเคพี ไพรเวท รีท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
KKP PREIT-UI-R (กองทุนเปิดเคเคพี ไพรเวท รีท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)
KKP PROP (กองทุนเปิดเคเคพี พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ )
KKP PROP-D (กองทุนเปิดเคเคพี พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ - ดิวิเดนด์ ชนิดทั่วไป)
KKP PROPRMF (กองทุนเปิดเคเคพี พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ)
KKP S-PLUS (กองทุนเปิดเคเคพี สมาร์ท พลัส ชนิดทั่วไป)
KKP S-PLUS-F (กองทุนเปิดเคเคพี สมาร์ท พลัส ชนิด F)
KKP S-PLUS-M (กองทุนเปิดเคเคพี สมาร์ท พลัส ชนิด M)
KKP SEMICON-H (กองทุนเปิดเคเคพี เซมิคอนดักเตอร์ เฮดจ์)
KKP SEMICON-H-F (กองทุนเปิดเคเคพี เซมิคอนดักเตอร์ เฮดจ์ ชนิด F)
KKP SEMICON-H-M (กองทุนเปิดเคเคพี เซมิคอนดักเตอร์ เฮดจ์ ชนิด M)
KKP SET50 ESG (กองทุนเปิดเคเคพี SET50 ESG ชนิดทั่วไป)
KKP SG-AA (กองทุนเปิดเคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น ชนิดทั่วไป)
KKP SG-AA Extra (กองทุนเปิดเคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Extra ชนิดทั่วไป)
KKP SG-AA Light (กองทุนเปิดเคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Light ชนิดทั่วไป)
KKP SG-AA RMF (กองทุนเปิดเคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ )
KKP SG-AA Ultra Light (กองทุนเปิดเคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Ultra Light)
KKP SM CAP (กองทุนเปิดเคเคพี SMALL AND MID CAP EQUITY ชนิดหน่วยลงทุนทั่วไป)
KKP SM CAP-F (กองทุนเปิดเคเคพี SMALL AND MID CAP EQUITY ชนิด F)
KKP SM CAP-M (กองทุนเปิดเคเคพี SMALL AND MID CAP EQUITY ชนิด M)
KKP SMART MV (กองทุนเปิดเคเคพี สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้)
KKP SMART MV-M (กองทุนเปิดเคเคพี สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ ชนิด M)
KKP SmartMV LTF (กองทุนเปิดเคเคพี สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว )
KKP TECH RMF-H (กองทุนเปิดเคเคพี EXPANDED TECH เพื่อการเลี้ยงชีพ - HEDGED)
KKP TECH-H (กองทุนเปิดเคเคพี EXPANDED TECH - HEDGED ชนิดทั่วไป)
KKP TECH-H-F (กองทุนเปิดเคเคพี EXPANDED TECH - HEDGED ชนิด F)
KKP TECH-H-M (กองทุนเปิดเคเคพี EXPANDED TECH - HEDGED ชนิด M)
KKP TQG (กองทุนเปิดเคเคพี THAI QUALITY GROWTH EQUITY ชนิดทั่วไป)
KKP TQG-M (กองทุนเปิดเคเคพี THAI QUALITY GROWTH EQUITY ชนิด M)
KKP VGF-UI (กองทุนเปิดเคเคพี เวียดนาม หุ้นเติบโต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดทั่วไป)
URBNPF (กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เออร์บานา)