ข้อมูล กองทุนรวม จาก บลจ.ในไทยทั้งหมด พร้อมเทคนิคอล กราฟ ช่วยวิเคราห์
Historical NAV data of every fund in thai with technical chart indicators (MA, BB, MACD, RSI, STO, PSAR, ADX)

คลิกที่นี่ ถ้ามองไม่เห็นตาราง

KK GOLD 7%#1 (กองทุนเปิดเคเค โกลด์ ทาร์เก็ต 7%#1)
PHATRA ABSOLUTE (กองทุนเปิดภัทร แอปโซลูท รีเทิร์น)
PHATRA ACT EQ (กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ ฟันด์)
PHATRA ACT FIXED (กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม)
PHATRA BLRMF (กองทุนเปิดภัทร บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ)
PHATRA DIVIDEND (กองทุนเปิดภัทร ดิวิเดนด์ อิควิตี้)
PHATRA EFI6M22 (กองทุนเปิดภัทร เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี้ 6 เดือน22)
PHATRA EFI6M23 (Phatra Enhanced Fixed Income 6M23 Fund)
PHATRA EFI6M24 (กองทุนเปิดภัทร เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี้ 6 เดือน24)
PHATRA EQ LINK6M5 (กองทุนเปิดภัทร อิควิตี้ อินเด็กซ์ ลิงค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 6 เดือน5)
PHATRA EQRMF (กองทุนเปิดภัทร หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ)
PHATRA FI3Y1 (กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้ 3 ปี 1)
PHATRA FI3Y2 (กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้ 3 ปี 2)
PHATRA FI6M14 (กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้ 6 เดือน14)
PHATRA FI6M15 (กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้ 6 เดือน15)
PHATRA FI6M16 (กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้ 6 เดือน16)
PHATRA GHC (กองทุนเปิดภัทร โกลบอล เฮลธ์แคร์)
PHATRA GNP (กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ)
PHATRA INRMF (กองทุนเปิดภัทร อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ)
PHATRA LTFD (กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล)
PHATRA MMRMF (กองทุนเปิดภัทร ตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ)
PHATRA MP (กองทุนเปิดภัทร มันนี่ โพสิทีฟ)
PHATRA PLUS (กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส)
PHATRA PROP (กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ ฟันด์)
PHATRA PROP-D (กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ - ดิวิเดนด์)
PHATRA PROPRMF (กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ)
PHATRA SG-AA (กองทุนเปิด สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น)
PHATRA SM CAP (กองทุนเปิดภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY)
PHATRA SMART MV (Phatra Smart Minimum Volatility Fund)
PHATRA SmartMV LTF (กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว)