ข้อมูล กองทุนรวม จาก บลจ.ในไทยทั้งหมด พร้อมเทคนิคอล กราฟ ช่วยวิเคราห์
Historical NAV data of every fund in thai with technical chart indicators (MA, BB, MACD, RSI, STO, PSAR, ADX)

คลิกที่นี่ ถ้ามองไม่เห็นตาราง

T-AsianProp (กองทุนเปิดธนชาตเอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้)
T-BigCapLTF (กองทุนเปิดธนชาต Big Cap หุ้นระยะยาว)
T-CASH (กองทุนเปิดธนชาตบริหารเงิน)
T-CHChallenge#1 (กองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลนจ์#1)
T-CSD (กองทุนเปิดธนชาตเจริญทรัพย์ปันผล)
T-DIV (กองทุนเปิดธนชาตหุ้นปันผล)
T-DIV2 (กองทุนเปิดธนชาตหุ้นปันผล 2)
T-DMixed (กองทุนเปิดธนชาต ไดนามิก มิกซ์)
T-EQUITY (กองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุน)
T-ES-CHINA A (กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active)
T-ES-ChinaA-RMF (กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A เพื่อการเลี้ยงชีพ)
T-ES-FIF6M1AI (กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M1ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
T-ES-FIF6M2AI (กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M2ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
T-ES-FIF6M3AI (กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M3ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
T-ES-Fixed6M1AI (กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนี้ 6M1ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
T-ES-GCG (กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Capital Growth)
T-ES-GF (กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง GIS Global Bond Fund)
T-ES-GINNO (กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Innovation)
T-ES-GSBOND (กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Smart Bond)
T-ES-GTech (กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง โกลบอล เทคโนโลยี)
T-EuropeEQ (กองทุนเปิดธนชาตยุโรป อิควิตี้)
T-FinanceTH (กองทุนเปิดธนชาตหุ้นไทยไฟแนนเชียลเซ็คเตอร์)
T-Fixed3YR12 (กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3YR12)
T-Fixed3YR13 (กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3YR13)
T-Fixed3YR14 (กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3YR14)
T-FixFIF1Y38 (กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y38)
T-FixFIF1Y39 (กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y39)
T-FixFIF1Y40 (กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y40)
T-FixFIF1Y41 (กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y41)
T-GLOBALBOND (กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล บอนด์ ฟันด์)
T-GlobalBondRMF (กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ)
T-GlobalEnergy (กองทุนเปิดธนชาต โกลบอล เอ็นเนอร์จี ฟันด์)
T-GlobalEQ (กองทุนเปิดธนชาต Global Equity Fund)
T-GlobalEQRMF (กองทุนเปิดธนชาต Global Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ)
T-GlobalESG (กองทุนเปิดธนชาต หุ้นโลกยั่งยืน)
T-GlobalValue (กองทุนเปิดธนชาต โกลบอล แวยู ฟันด์)
T-HEALTHCARE (กองทุนเปิดธนชาตโกลบอลเฮลธ์แคร์)
T-HEALTHCARERMF (กองทุนเปิดธนชาตโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ)
T-INCOMEAI (กองทุนเปิดธนชาตโกลบอลอินคัม ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
T-IncomePropAI (กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล อินคัม พร็อพเพอร์ตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
T-INFRA (กองทุนเปิดธนชาตอินฟราสตรัคเจอร์ แอนด์ แน็ชเชอรัล รีซอร์ส ฟันด์ ออฟ ฟันด์)
T-JapanEQ (กองทุนเปิดธนชาตเจแปน อิควิตี้)
T-JPChallenge1 (กองทุนเปิดธนชาตเจแปนชาเลนจ์ 1)
T-LowBeta (กองทุนเปิดธนชาต Low Beta)
T-LowBetaLTFD (กองทุนเปิดธนชาต Low Beta หุ้นระยะยาวปันผล)
T-LowBetaRMF (กองทุนเปิดธนชาต Low Beta เพื่อการเลี้ยงชีพ)
T-LTFD (กองทุนเปิดธนชาตหุ้นระยะยาวปันผล)
T-MAP (กองทุนเปิดธนชาต Multi Asset Portfolio)
T-Mixed7030 (กองทุนเปิดธนชาตออพพอร์ทูนิตี้ส์ มิกซ์ 70/30)
T-MONEY (กองทุนเปิดธนชาตตลาดเงิน)
T-MultiIncome (กองทุนเปิดธนชาต มัลติ อินคัม)
T-NERMF (กองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ)
T-NFPLUS (กองทุนเปิดธนชาตฟันดาเมนทอล พลัส)
T-NFRMF (กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ)
T-NGRMF (กองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ)
T-NMIXRMF (กองทุนเปิดธนชาตมิกซ์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ)
T-NMRMF (กองทุนเปิดธนชาตตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ)
T-PPSD (กองทุนเปิดธนชาตเพิ่มพูนทรัพย์ปันผล)
T-PREMIUM BRAND (กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์)
T-PrimeLowBeta (กองทุนเปิดธนชาต Prime Low Beta)
T-PrimePlusAI (กองทุนเปิดธนชาต Prime Plus ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
T-Privilege (กองทุนเปิดธนชาตพริวิเลจ)
T-Property (กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์)
T-PropertyRMF (กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์เพื่อการเลี้ยงชีพ)
T-PropInfraFlex (กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล)
T-SET50 (กองทุนเปิดธนชาต SET50)
T-SET50Acc (กองทุนเปิดธนชาต SET50 สะสมมูลค่า)
T-SET50RMF (กองทุนเปิดธนชาต SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ)
T-SM Cap (กองทุนเปิดธนชาต Small Medium Cap)
T-SmartBeta (กองทุนเปิดธนชาต Smart Beta)
T-SMCapLTF (กองทุนเปิดธนชาต Small Medium Cap หุ้นระยะยาว)
T-STSD (กองทุนเปิดธนชาตเสถียรทรัพย์ปันผล)
T-TSARN (กองทุนเปิดธนชาตธนสาร)
T-TSB (กองทุนเปิดธนชาตธีรสมบัติ)
T-TTW1 (กองทุนเปิดธนชาตทุนทวี1)
TFIX-3M#2 (กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3 เดือน#2)
TFIX-3M#3 (กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3 เดือน#3)
TFIX-3M#4 (กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3 เดือน#4)
TFIX-3M#5 (กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3 เดือน#5)
TFixed2Y1AI (กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 2Y1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
TFixed2Y2AI (กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 2Y2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
TFixed2Y3AI (กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 2Y3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
TFixed2Y5AI (กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 2Y5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
TFixed3Y11M1AI (กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3Y11M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
TFixed3Y1AI (กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3Y1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
TFixed3Y2AI (กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3Y2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
TFixed4Y10M1AI (กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 4Y10M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
TGoldBullion-H (กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่ง-H)
TGoldBullion-UH (กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่ง-UH)
TGoldRMF-H (กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-H)
TGoldRMF-UH (กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-UH)
TGOV3M1 (กองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 3M/1)
TGOV3M2 (กองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 3M/2)
TMB-T-ES-DPlus (กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง เดลี่ อินคัม พลัส)
TMB-T-ES-IPlus (กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง อินคัม พลัส)