ข้อมูล กองทุนรวม จาก บลจ.ในไทยทั้งหมด พร้อมเทคนิคอล กราฟ ช่วยวิเคราห์
Historical NAV data of every fund in thai with technical chart indicators (MA, BB, MACD, RSI, STO, PSAR, ADX)

คลิกที่นี่ ถ้ามองไม่เห็นตาราง

EP-LTF (กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว)
X-EQRMF (กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ )
X-SEQS-IA (กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (แบบสะสมมูลค่า))
X-SEQS-ID (กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (แบบจ่ายเงินปันผล))
X-SEQS-RA (กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (แบบสะสมมูลค่า))
X-SEQS-RD (กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง หุ้นไทยยังยืนซิสเทมาติก หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (แบบจ่ายเงินปันผล))