มายืนยันอีกครั้งหนึ่งครับ สำหรับผมแล้ว แทง dw ผมดู
1 วันที่เหลือ
2 ITM,ATM,OTM
3 ราคาแม่
4 ราคาแปลง
5 อัตราแปลง
6 Time Decay Per Day (%)
7 Effective Gearing (x)
8 outstanding
9 ราคาล่าสุด
10 chg%
11 volume
12 value
ถ้าเพิ่มคอลัมภ์ 2,6,7,8 ได้จะขอบคุณยิ่งครับ