18/01/21 ราคาปิด +V. ไม่ตรงหลายตัว ครับ Prime, 7Up,CCP...