เพื่อความเที่ยงตรงของข้อมูล ถ้ามีตรงใหนผิดพลาด
ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล เงินปันผลที่ควรจะมีแล้วหายไป หรือว่าจะเป็นข้อมูลวันที่ ที่เลื่อนไป (เจอเป็นกรณ๊แรกที่ K-Asset กอง FIF)
สามารถรายงานได้ที่จะทู้นี้นะครับ จะทำการแก้ใขให้