เช่นปิดเที่ยงของวันนี้ 21/7/59 ราคาหุ้น ฺBEC เท่ากับ 25.50 บ. (กราฟแสดงราคาถูกต้อง)

แต่ในหน้างบการเงิน ราคาแสดงที่ 22.7 บ.