สนใจการลงทุนแบบ Magic formula ค่ะ แต่สงสัยตรงขั้นตอนที่ สาม ที่บอกว่าเอาค่า ROE +PE แล้วนำคะแนนน้อยที่สุดมาลงทุน กำลังสงสัยตรงที่เมื่อนำผลของหุ้น 2 ตัวมาบวกกัน แล้วมันจะนำผลของหุ้นตัวไหนมาลงทุนคะ ดังนั้น มันก็จะได้หุ้น 2ตัว คู่กัน จอยเข้าใจถูกมั๊ยคะ

ตัวอย่างในบทความค่ะ
"การเลือกหุ้นที่มี “ROE สูงที่สุด และ PE ต่ำที่” พูดง่าย ๆ ก็คือ “คุณภาพดีสุดแต่ราคาต่ำสุด” โดยวิธีที่เขาทำก็คือ ข้อแรก เขาจะเรียงลำดับหุ้นทุกตัวในตลาดด้วยค่า ROE แล้วก็จะกำหนดตัวเลข 1 ให้แก่ตัวที่มี ROE สูงที่สุด ตัวเลข 2 ให้แก่หุ้นตัวที่มี ROE สูงที่สุดอันดับสอง และไล่ไปเรื่อย ๆ กับหุ้นทุกตัว ขั้นตอนที่สอง เขาจะเรียงลำดับหุ้นทุกตัวใหม่ด้วยค่า PE จากต่ำสุดไปสูงสุด จากนั้นก็ให้ตัวเลขหุ้นที่มีค่า PE ต่ำสุดเป็นเลข 1 หุ้นที่มีค่า PE ต่ำที่สุดเป็นอันดับสองก็ได้ตัวเลข 2 ทำอย่างนี้ไปเรื่อย ๆ กับหุ้นทุกตัว ในขั้นตอนที่สาม เขาจะเอาตัวเลขค่า ROE กับค่า PE ของหุ้นแต่ละตัวมาบวกกันหรือรวมกันเพื่อให้ได้ตัวเลขที่เรียกว่า “คะแนน” ของหุ้น โดยที่คะแนนน้อยคือหุ้นที่ดีเพราะจะเป็นหุ้นที่มีคุณภาพดีแต่ราคาถูก ในขั้นตอนที่สี่นั้น เขาจะเอาหุ้นทุกตัวมาเรียงลำดับตามคะแนนและเลือกเฉพาะหุ้นที่มีคะแนนต่ำที่สุด 30 ตัวแรกมาลงทุนตั้งแต่ต้นปี เมื่อถึงปลายปี"
ที่มา :http://www.thaivi.org/magic-formula/