KFLTFTSM-D
กราฟกองทุน KFLTFTSM-D แสดงปันผลผิดครับ เพราะว่าปันผลเดือนพฤศจิกายน แต่ในกราฟจะแสดงว่ามีปันผลเดือนธันวาคมด้วย (มีเครื่องหมาย D เดือนธันวาคม)