1. เข้าหน้า Stock Info อย่างง่ายเข้าอย่างไรครับ/
2. ในช่อง EPS,... ตัวเลขในตาราง แถวบน ,แถวกลาง,แถวล่าง และที่มีวงเล็บ บอกอะไรบ้างครับ