เป็นคำถามเบื้องต้นที่มักมีคนถามกันนะครับ ว่ามีกองทุนประเภทใดบ้างผมเรียงใว้ตามความเสี่ยง จากน้อยไปหามาก และแน่นอน ผลตอบแทนก็แปรผันไปตามความเสี่ยงด้วย

1. กองทุนที่ลงทุนใน ตลาดเงิน หรือตราสารหนี้ระยะสั้น (MMF)
- กองทุนประเภทนี้ แทบไม่มีความเสี่ยงราคากองทุน มักจะเพิ่มอย่างต่อเนื่องทีละน้อยและไม่มีการลดค่าลงเลย
http://siamchart.com/fund-compare/MMF

2. กองทุนที่ลงทุนในตราสารหนี้ระยะยาว (FIX / Term Fund)
- Term Fund จัดเป็นกองทุนประเภท FIX เช่นเดียวกันแต่ที่ต่างกันคือ กองทุนประเภทนี้จะระบุเวลาสิ้นสุดกองทุน และประมาณการผลตอบแทนใว้ตั้งแต่เริ่มเปิดกองทุน สามารถดูข่าวการเปิดขายกองทุนใหม่ใด้ที่นี่
http://siamchart.com/fund-news/
- FIX กองทุนประเภทนี้ มีความเสี่ยงมากขึ้นมานิดหน่อย มูลค่าหน่วยลงทุนเปลียนแปลงขึ้นลงได้จากราคา mark to market ของตราสารหนี้

http://siamchart.com/fund-compare/FIX_THAI

3. กองทุนผสม หุ้น กับ ตราสารหนี้ (FIX_EQ)
- กองทุนประเภทนี้ จะลงทุนในหุ้นและ ตราสารหนี้ในสัดส่วนที่พอๆกัน เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดหุ้น
http://siamchart.com/fund-compare/EQ_FIX

4. กองทุน อสังหา / หุ้น / ทอง / น้ำมัน / อื่นๆที่ลงทุนในต่างประเทศ
- กองทุน อสังหาริมทรัพย์ (PROP) กองทุนนี้จะลงทุนในการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
http://siamchart.com/fund-compare/PROP
- กองทุน หุ้น (EQ) กองทุนนี้จะลงทุนในตลาดหุ้น (ตราสารทุน)
http://siamchart.com/fund-compare/EQ_THAI
- กองทุน ทอง (GOLD) กองทุนนี้จะลงทุนในกองทุน ETF ทอง เช่น SPDR Gold
http://siamchart.com/fund-compare/GOLD
- กองทุน น้ำมัน (OIL) กองทุนนี้จะลงทุนในกองทุน ETF น้ำมัน เช่น DB Oil
http://siamchart.com/fund-compare/OIL
- กองทุน ที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF) กองทุนนี้จะลงทุนในกองทุนหุ้น หรือตราสารหนี้ที่อยู่ในต่างประเทศ กองทุนนี้นอกจากจะผันผวนจากตลาดที่ไปลงทุนแล้ว ยังมีเรื่องของอัตราแลกเลี่ยนเงินด้วย
(บางกองทุนจะมีการประกันเรื่องอัตตราแลกเปลี่ยนใว้บางส่วน)
http://siamchart.com/fund-compare/FIF


ถ้ามีคำถามเพิ่มเติมก็ถามได้ครับ