Fund performance compare group by type.
:: Thai Fixed Income Fund Compare [เปรียบเทียบ และจัดอันดับ ผลการดำเนินงาน กองทุนรวม ที่ลงทุนในตราสารหนี้ ในประเทศไทย]
ONE-DIกองทุนเปิดวรรณตราสารหนี้ปันผล
ONE-DI2กองทุนเปิดวรรณตราสารหนี้ปันผล 2
ONE-FARกองทุนเปิดเอกตราสารหนี้คืนกำไร
ONE-HYPERกองทุนเปิด วรรณ ไฮเปอร์ ไฟแนนเชียล อินสตรูเมนท์ ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
ABINCกองทุนเปิด อเบอร์ดีน อินคัม ครีเอชั่น
ASP2กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ 2
BFIXEDกองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้
CIMB-PRINCIPAL (FAM) FIกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) ตราสารหนี้
CIMB-PRINCIPAL DPLUSกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส
CIMB-PRINCIPAL iFIXED-Aกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า
CIMB-PRINCIPAL iFIXED-Cกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม
CIMB-PRINCIPAL iFIXED-Rกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม-ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
K-CBONDกองทุนเปิดเค หุ้นกู้
K-FIXEDกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้
K-FIXEDPLUSกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส
K-PLAN1กองทุนเปิดเค แพลน 1
KACBกองทุนเปิดเคเอ คอร์เปอเรท บอนด์
KFAFIXกองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้
KFMTFIกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง
KFMTFI-Dกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล
KFSMULกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์
KTFIX-1Y3Yกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี
KTFIXPLUS-Aกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส ชนิดสะสมมูลค่า
KTFIXPLUS-Dกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส ชนิดจ่ายเงินปันผล
KTFIXPLUS-Iกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
KTILBกองทุนเปิดกรุงไทยพันธบัตรรัฐบาลชดเชยเงินเฟ้อ
KTILFกองทุนเปิดกรุงไทยอ้างอิงเงินเฟ้อ
LHDEBT-Aกองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ ชนิดสะสมมูลค่า
LHDEBT-Rกองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
LHGOV-Aกองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตร ชนิดสะสมมูลค่า
LHGOV-Dกองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตร ชนิดจ่ายเงินปันผล
LHGOV-Rกองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตร ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
MFFกองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้
SMARTกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม
PHATRA ACT FIXEDกองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม
SCBFPกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBFPPกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
SCBRFกองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้)
T-Fixed3YR13กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3YR13
T-Fixed3YR14กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3YR14
T-IncomePlusกองทุนเปิดธนชาต Income Plus
T-TSARNกองทุนเปิดธนชาตธนสาร
T-TSBกองทุนเปิดธนชาตธีรสมบัติ
TISCOFIXกองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค
TISFIXXกองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม เอ็กซ์ตร้า ซีเล็ค
TMBABFกองทุนเปิดทหารไทย ธนไพบูลย์
TMBBFกองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล
TMBCBกองทุนเปิดทหารไทยธนวัฒน์
TFIFกองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้