Fund performance compare group by type.
:: Thai Fixed Income Fund Compare [เปรียบเทียบ และจัดอันดับ ผลการดำเนินงาน กองทุนรวม ที่ลงทุนในตราสารหนี้ ในประเทศไทย]
ONE-DIกองทุนเปิดวรรณตราสารหนี้ปันผล
ONE-DI2กองทุนเปิดวรรณตราสารหนี้ปันผล 2
ONE-ENHANCED2Yกองทุนเปิด วรรณ เอ็นแฮนท์ ไฟแนนเชียล อินสตรูเมนท์ 2Y
ONE-FARกองทุนเปิดเอกตราสารหนี้คืนกำไร
ONE-HYPERกองทุนเปิด วรรณ ไฮเปอร์ ไฟแนนเชียล อินสตรูเมนท์ ฟันด์
ABINCกองทุนเปิด อเบอร์ดีน อินคัม ครีเอชั่น
ASP2กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ 2
BFIXEDกองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้
CIMB-PRINCIPAL (FAM) FIกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) ตราสารหนี้
CIMB-PRINCIPAL DPLUSกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส
CIMB-PRINCIPAL iFIXED-Aกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า
CIMB-PRINCIPAL iFIXED-Cกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม
CIMB-PRINCIPAL iFIXED-Rกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม-ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
K-CBONDกองทุนเปิดเค หุ้นกู้
K-FIXEDกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้
K-FIXEDPLUSกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส
K-PLAN1กองทุนเปิดเค แพลน 1
KACBกองทุนเปิด เคเอ คอร์เปอเรท บอนด์
KFAFIXกองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้
KFMTFIกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง
KFMTFI-Dกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล
KFSMULกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์
KTFIX-1Y3YKrung Thai 1Y-3Y Fixed Income Fund
KTFIXPLUS-AKrung Thai Fixed-Income Plus Fund-A
KTFIXPLUS-Dกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส ชนิดจ่ายเงินปันผล
KTFIXPLUS-IKrung Thai Fixed-Income Plus Fund-I
KTILBกองทุนเปิดกรุงไทยพันธบัตรรัฐบาลชดเชยเงินเฟ้อ
KTILFกองทุนเปิดกรุงไทยอ้างอิงเงินเฟ้อ
LHDEBT-Aกองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ ชนิดสะสมมูลค่า
LHDEBT-Rกองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
LHGOV-Aกองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตร ชนิดสะสมมูลค่า
LHGOV-Dกองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตร ชนิดจ่ายเงินปันผล
LHGOV-Rกองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตร ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
MFFกองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้
SMARTกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม
PHATRA ACT FIXEDกองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม
SCBFPกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBFPPกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
SCBRFกองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้)
T-IncomePlusกองทุนเปิดธนชาต Income Plus
T-TSARNกองทุนเปิดธนชาตธนสาร
T-TSBกองทุนเปิดธนชาตธีรสมบัติ
TISCOFIXTISCO Fixed Income Select Fund
TISFIXXTISCO Fixed Income Extra Select Fund
TMBABFกองทุนเปิดทหารไทย ธนไพบูลย์
TMBBFกองทุนเปิดทหารไทยธนไพศาล
TMBCBกองทุนเปิดทหารไทยธนวัฒน์
TFIFกองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้