fund/stock technical chart,graph with realtime indicators and auto calculate profit.
กราฟ กองทุนรวม :: MPII-ID (MFCAM) [กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล อินคัม ชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน]

คลิกที่นี่ ถ้ามองไม่เห็นกราฟ