fund/stock technical chart,graph with realtime indicators and auto calculate profit.
กราฟ กองทุนรวม :: SCBAPLUS (SCBAM) [กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิคอินคัมพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ]

คลิกที่นี่ ถ้ามองไม่เห็นกราฟ