Fund performance compare group by type.
:: MMF & FIX Fund Compare [เปรียบเทียบ และจัดอันดับ ผลการดำเนินงาน กองทุนรวม ที่ลงทุนในตลาดเงิน และตราสารหนี้ ทั้งไทยและต่างประเทศ]
1AM-DAILY-RAกองทุนเปิดวรรณเดลี่ ชนิดสะสมมูลค่า สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป
1AM-TGกองทุนเปิดวรรณพันธบัตรไทย
ONE-DIกองทุนเปิดวรรณตราสารหนี้ปันผล
ONE-FARกองทุนเปิดเอกตราสารหนี้คืนกำไร
ONE-FIXED-Aกองทุนเปิด วรรณ ชอร์ตเทอม ฟิกซ์ อินคัม หน่วยลงทุนชนิด A
ONE-FIXED-Pกองทุนเปิด วรรณ ชอร์ตเทอม ฟิกซ์ อินคัม หน่วยลงทุนชนิด P
AIA-ICกองทุนเปิด เอไอเอ อินคัม ฟันด์
AIA-STกองทุนเปิด เอไอเอ ตราสารหนี้ ระยะสั้น
ASPกองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้
ASP-DGOV-Iกองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
ASP-DGOV-Rกองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
ASP-DPLUSกองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส
B-ENHANCEDกองทุนเปิดบัวหลวงเพิ่มพูน
B-TNTVกองทุนเปิดบัวหลวงธนทวี
B-TREASURYกองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ภาครัฐ
B10/23กองทุนรวมบัวหลวงธนรัฐ 10/23
BFIXEDกองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้
BFPVDกองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
BTPVDกองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ภาครัฐสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
BCAP-GFIOกองทุนเปิดบีแคป โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม ออพพอร์ทูนิตี้
BCAP-MFIXกองทุนเปิดบีแคป ตราสารหนี้ระยะกลาง
BCAP-MONEYกองทุนเปิดบีแคป มันนี่ มาร์เก็ต
PRINCIPAL DAILY FIXกองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้
PRINCIPAL DPLUS-Aกองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส ชนิดสะสมมูลค่า
PRINCIPAL FIกองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้
PRINCIPAL iDAILY-Aกองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม ชนิดสะสมมูลค่า
PRINCIPAL iDAILY-Cกองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม
PRINCIPAL iDAILY-Dกองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม ชนิดจ่ายเงินปันผล
PRINCIPAL iDAILY-Iกองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
PRINCIPAL iDAILY-Rกองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
PRINCIPAL iFIXED-Aกองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดสะสมมูลค่า
PRINCIPAL iFIXED-Cกองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม
PRINCIPAL iFIXED-Rกองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
PRINCIPAL iFIXEDPVDกองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
PRINCIPAL TREASURYกองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสั้น
PRINCIPAL VF-Aกองทุนเปิดพรินซิเพิล เพิ่มพูนทรัพย์ ชนิดสะสมมูลค่า
DAOL-BOND6M2กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
DAOL-BOND6M3กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
DAOL-INCOMEกองทุนเปิด ดาโอ ฟิกซ์ อินคัม
DAOL-MONEY-Rกองทุนเปิด ดาโอ มันนี่ มาร์เก็ต ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
ES-SPlusกองทุนเปิดอีสท์สปริง ชอร์ทเทอม อินคัม พลัส
T-CASHกองทุนเปิดธนชาตบริหารเงิน
T-TSARNกองทุนเปิดธนชาตธนสาร
T-TSBกองทุนเปิดธนชาตธีรสมบัติ
TMB-ES- PVD-FIXกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
TMB-ES- PVD-STFIXกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
TMB-ES- PVD-TREASURYกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงินภาครัฐ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
TMB-ES-PVD-MONEYกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
TMB-ES-PVD-STFIXกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
TMB-ES-PVD-TREASURYกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงินภาครัฐ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
TMB-T-ES-IPlusกองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง อินคัม พลัส
TMBCBกองทุนเปิดทหารไทยธนวัฒน์
TMBMFกองทุนเปิดทหารไทยธนบดี
TMBTMกองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ
tsp1-preserverกองทุนเปิด ttb smart port 1 preserver
K-AB22Aกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ AB 2022A
K-CASHกองทุนเปิดเค บริหารเงิน
K-CBOND-Aกองทุนเปิดเค หุ้นกู้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
K-DFIXEDกองทุนเปิดเค ไดนามิก ตราสารหนี้
K-FI22Gกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 2022G
K-FI22Hกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 2022H
K-FI22Iกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 2022I
K-FI22Jกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 2022J
K-FIXED-Aกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
K-FIXEDPLUS-Aกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
K-FIXEDPROกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปรแอคทีฟ
K-MONEYกองทุนเปิดเค ตลาดเงิน
K-PLAN1กองทุนเปิดเค แพลน 1
K-SF-Aกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น (ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป)
K-SFPLUSกองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส
K-TREASURYกองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น
KACBกองทุนเปิดเคเอ คอร์เปอเรท บอนด์
KASFกองทุนเปิดเคเอ ชอร์ท เทอม ฟิกซ์ อินคัม
KGB6MAEกองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AE
KPVDFIกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
KKP ACT FIXEDกองทุนเปิดเคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดทั่วไป
KKP ACT FIXED-ESกองทุนเปิดเคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิด ES
KKP ACT FIXED-Fกองทุนเปิดเคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิด F
KKP ACT FIXED-Mกองทุนเปิดเคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิด M
KKP MPกองทุนเปิดเคเคพี มันนี่ โพสิทีฟ ชนิดทั่วไป
KKP PLUSกองทุนเปิดเคเคพี ตราสารหนี้พลัส ชนิดทั่วไป
KKP PLUS-Fกองทุนเปิดเคเคพี ตราสารหนี้พลัส ชนิด F
KKP PLUS-Mกองทุนเปิดเคเคพี ตราสารหนี้พลัส ชนิด M
KKP S-PLUSกองทุนเปิดเคเคพี สมาร์ท พลัส ชนิดทั่วไป
KKP S-PLUS-Fกองทุนเปิดเคเคพี สมาร์ท พลัส ชนิด F
KKP S-PLUS-Mกองทุนเปิดเคเคพี สมาร์ท พลัส ชนิด M
KFAFIX-Aกองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้ ชนิดสะสมมูลค่า
KFAFIX-Cกองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนกลุ่ม
KFAFIX-Iกองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน
KFCASH-Aกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน ชนิดสะสมมูลค่า
KFCASHPLUSกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงินพลัส
KFENFIXกองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอคทีฟตราสารหนี้
KFFITG1กองทุนเปิดกรุงศรีฟิกซ์อินคัมทริกเกอร์ 1
KFFITG2กองทุนเปิดกรุงศรีฟิกซ์อินคัมทริกเกอร์ 2
KFMTFIกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง
KFMTFI-Dกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล
KFSMART-Aกองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-สะสมมูลค่า
KFSMART-Iกองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน
KFSMULกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์
KFSPLUS-Aกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-สะสมมูลค่า
KFSPLUS-Iกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-ผู้ลงทุนสถาบัน
KFTGB3M1กรุงศรีพันธบัตรไทย 3M1
KT-STกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น
KTFIX-1Y3Yกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี
KTFIXPLUS-Aกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส ชนิดสะสมมูลค่า
KTFIXPLUS-Dกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส ชนิดจ่ายเงินปันผล
KTFIXPLUS-Iกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
KTFIXPLUS-Xกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส (ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ)
KTILFกองทุนเปิดกรุงไทยอ้างอิงเงินเฟ้อ
KTPLUSกองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส
KTSSกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน
KTSTPLUS-Aกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส ชนิดสะสมมูลค่า
KTSTPLUS-Iกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้นพลัส (ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน)
KTSTPLUS-Pกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
KTSVกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงินภาครัฐ
PVDKTFIX-1Y3Yกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
PVDKTSSกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงินสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
KWI FIPVDกองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
KWI GOV6M1กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ พันธบัตรรัฐบาล 6M1
KWI MONEYกองทุนเปิด เคดับบลิวไอ มันนี่ มารเ์ก็ต
LHDEBT-Aกองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ ชนิดสะสมมูลค่า
LHDEBT-Dกองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล
LHDEBT-Eกองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
LHDEBT-Rกองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
LHDEBTPVDกองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
LHMM-Aกองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน ชนิดสะสมมูลค่า
LHMMPVDกองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
LHSTPLUS-Aกองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส ชนิดสะสมมูลค่า
LHTREASURY-Aกองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรรัฐบาล ระยะสั้น ชนิดสะสมมูลค่า
LHTREASURY-Lกองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรรัฐบาล ระยะสั้น ชนิดผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนภายใต้การบริหารจัดการ
MFFกองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้
MMGOVMFกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงิน ชนิดเพื่อการลงทุน
MMGOVPกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงิน ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษ
MMM-MFกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้น ชนิดเพื่อการลงทุน
MMM-PLUSกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส
MSHORTPVDกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
SMART-PLUSกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม พลัส
SMARTMFกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม ชนิดเพื่อการลงทุน
PBONDกองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้ไทย
PCASHกองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน
PVDFPกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ชนิดสะสมมูลค่า)
PVDFPPกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ชนิดพิเศษ)
PVDTPกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ชนิดสะสมมูลค่า)
PVDTPPกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ชนิดพิเศษ)
SCBDBOND(A)กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic Bond (ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBFIXEDAกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ ชนิดสะสมมูลค่า
SCBFPกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBFPPกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
SCBRFกองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้)
SCBSFFกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น
SCBSFFPLUS-Aกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส ชนิดหน่วยลงทุน A
SCBSFFPLUS-Bกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส ชนิดหน่วยลงทุน B
SCBSFFPLUS-Iกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส ชนิดหน่วยลงทุน I
SCBSFFPLUS-Pกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส ชนิดหน่วยลงทุน P
SCBTMFกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน
SCBTMFPLUS-Aกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส ชนิดหน่วยลงทุน A
SCBTMFPLUS-Bกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส ชนิดหน่วยลงทุน B
SCBTMFPLUS-Eกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส ชนิดหน่วยลงทุน E
SCBTMFPLUS-Iกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส ชนิดหน่วยลงทุน I
SCBTMFPLUS-Pกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส ชนิดหน่วยลงทุน P
TLMMF-Aกองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน (ชนิดสะสมมูลค่า)
TBOND1Yกองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี
TBONDPVDกองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
TFIXPVDกองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
TISCOFIX-Aกองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
TISCOSTFกองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น
TCMFกองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป
TCMF-Iกองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคล
TCMFENJOYกองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอย
TCMFPVDกองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
TFIFกองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้
TFIFPVDกองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
UDAILYกองทุนเปิด ยูไนเต็ด เดลี่ ลิควิดดิตี้ ฟันด์
UIDPLUSกองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี่ อัลตร้า พลัส ฟันด์
UOBIDกองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี
UOBSDกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป