Fund performance compare group by type.
:: Retirement Mutual Fund (RMF) Compare [เปรียบเทียบ และจัดอันดับ ผลการดำเนินงาน กองทุนรวม เพื่อการเลี้ยงชีพ]
F-RMFกองทุนเปิด ตราสารหนี้คุณค่า เพื่อการเลี้ยงชีพ
FLEX-RMFกองทุนเปิด เฟล็กซิเบิลคุณค่า เพื่อการเลี้ยงชีพ
GOLD-RMFกองทุนเปิดวรรณโกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
M-RMFกองทุนเปิด ตราสารการเงินคุณค่า เพื่อการเลี้ยงชีพ
ONE-UGERMFกองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
ONEPROP-RMFกองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
V-RMFกองทุนเปิด หุ้นคุณค่า เพื่อการเลี้ยงชีพ
ASP-DISRUPTRMFกองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
ASP-ERFกองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
ASP-FRFกองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
ASP-LEGACY-UIกองทุนเปิด แอสเซทพลัส เลกาซี่ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
ASP-MRFกองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
ASP-VIETRMFกองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ
B-ASEANRMFกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอาเซียนเพื่อการเลี้ยงชีพ
B-ASIARMFกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชียเพื่อการเลี้ยงชีพ
B-GLOBALRMFกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอลเพื่อการเลี้ยงชีพ
B-INNOTECHRMFกองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยีเพื่อการเลี้ยงชีพ
B-IR-FOFRMFกองทุนเปิดฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน&อสังหาริมทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ
B-SM-RMFกองทุนเปิดบัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ
B-TOPTENRMFกองทุนเปิดบัวหลวงทศพลเพื่อการเลี้ยงชีพ
B25RMFกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้น 25% เพื่อการเลี้ยงชีพ
BBASICRMFกองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลี้ยงชีพ
BCARERMFกองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ
BERMFกองทุนเปิดบัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
BFLRMFกองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ
BFRMFกองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
BGOLDRMFกองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ
BSIRIRMFกองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ
IN-RMFกองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ
MM-RMFกองทุนเปิดบัวหลวงมันนี่มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ
PRINCIPAL AARMFกองทุนเปิดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ
PRINCIPAL APDIRMFกองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
PRINCIPAL BARMFกองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ แอลโลเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ
PRINCIPAL EQRMFกองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
PRINCIPAL FIRMFกองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
PRINCIPAL iPROPRMFกองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ
PRINCIPAL MMRMFกองทุนเปิดพรินซิเพิล มันนี่ มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ
PRINCIPAL PRMFกองทุนเปิดพรินซิเพิล มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ
PRINCIPAL SET100RMFกองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ
I-EQRMFกองทุนเปิดอินโนเทคตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
KBLRMFกองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ
KEQRMFกองทุนเปิดเค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
KEURMFกองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
KFIRMFกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
KFLRMFกองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
KGARMFกองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ
KGBRMFกองทุนเปิดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
KGDRMFกองทุนเปิดเค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ
KGHRMFกองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
KGIFRMFกองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
KJPRMFกองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
KMSRMFกองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
KPROPIRMFกองทุนเปิดเค Property Infra Flexible เพื่อการเลี้ยงชีพ
KPVDEQกองทุนเปิดเค หุ้นทุน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
KPVDFIกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
KPVDSFกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
KS50RMFกองทุนเปิดเค เซ็ท 50 เพื่อการเลี้ยงชีพ
KSFRMFกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ
KFAFIXRMFกองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
KFCASHRMFกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ
KFDIVRMFกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ
KFDNMRMFกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคเพื่อการเลี้ยงชีพ
KFEQRMFกองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
KFEURORMFกองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
KFFLEX2RMFกองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ล 2 เพื่อการเลี้ยงชีพ
KFGBRANRMFกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
KFGOLDRMFกองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ
KFGOVRMFกองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
KFHCARERMFกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
KFINDIARMFกองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
KFJAPANRMFกองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี้ยงชีพ
KFLTGOVRMFกองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพ
KFMTFIRMFกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ
KFS100RMFกองทุนเปิดกรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ
KFSINCRMFกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ
KFTSRMFกองทุนเปิดกรุงศรีทวีทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ
KSRMFกองทุนเปิดกรุงไทยชาริอะฮ์เพื่อการเลี้ยงชีพ
KT-BOND RMFกองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
KT-BRAIN RMFกองทุนเปิดกรุงไทย เอไอ เบรน เพื่อการเลี้ยงชีพ
KT-ESG RMFกองทุนเปิดกรุงไทย ก่อการดี เพื่อการเลี้ยงชีพ
KT-GOLD RMFกองทุนเปิดเคแทม โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
KT-HEALTHC RMFกองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
KT-HiDiv RMFกองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นไฮดิวิเดนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
KT-PIF RMFกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ
KT-PROPERTY RMFกองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
KT-WEQ RMFกองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
KT25/75RMFกองทุนเปิดกรุงไทย คอนเซอเวทีฟ 25/75 เพื่อการเลี้ยงชีพ
KTSE-RMFกองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
KTSET50RMFกองทุนเปิดกรุงไทย SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ
RMF1กองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF1)
RMF2กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF2)
RMF3กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ภาครัฐเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF3)
RMF4กองทุนเปิดกรุงไทยตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF4)
LHFLRMFกองทุนเปิด แอล เอช เฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ
LHGOVRMFกองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
LHTPROPRMFกองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
MS-ASM RMFกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
MS-FLEX RMFกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เฟล็กซิเบิ้ลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
HI-DIV RMFกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
I-GOLDRMFกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
M-BONDกองทุนเปิดเอ็มเอฟซีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
M-CRกองทุนเปิดเอ็มเอฟซีมุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ
M-FIXกองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
M-PROP RMFกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
M-S50 LTFกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว
M-S50 RMFกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50 เพื่อการเลี้ยงชีพ
M-TWSUK RMFกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เกษียณทวีสุข เพื่อการเลี้ยงชีพ
M-VALUEกองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเงินทุนสร้างค่าเพื่อการเลี้ยงชีพ
MMF-RMFกองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ
PFIXRMFกองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
PMIXRMFกองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ
PHATRA BLRMFกองทุนเปิดภัทร บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ
PHATRA EQRMFกองทุนเปิดภัทร หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
PHATRA GNP RMF-Hกองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ เฮดจ์
PHATRA GNP RMF-UHกองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ อันเฮดจ์
PHATRA INRMFกองทุนเปิดภัทร อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ
PHATRA MMRMFกองทุนเปิดภัทร ตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ
PHATRA PROPRMFกองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
PHATRA SG-AA RMFกองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ
SCBGOLDHRMFกองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
SCBRM1กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ
SCBRM2กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ
SCBRM3กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์เพื่อการเลี้ยงชีพ
SCBRM4กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
SCBRMGIFกองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอินฟราสตรัคเจอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
SCBRMGWกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
SCBRMGWPกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ
SCBRMJPกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น เพื่อการเลี้ยงชีพ
SCBRMLEQกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ
SCBRMPINกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ
SCBRMS&P500กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส เพื่อการเลี้ยงชีพ
SCBRMS50กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX เพื่อการเลี้ยงชีพ
SCBTGกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยทริกเกอร์
TLEQRMFกองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ
TLFLEXRMFกองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ
TLMMRMFกองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ
T-GlobalBondRMFกองทุนเปิดธนชาตโกลบอล บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
T-GlobalEQRMFกองทุนเปิดธนชาต Global Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ
T-HEALTHCARERMFกองทุนเปิดธนชาตโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ
T-LowBetaRMFกองทุนเปิดธนชาต Low Beta เพื่อการเลี้ยงชีพ
T-NERMFกองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
T-NFRMFกองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
T-NGRMFกองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
T-NMIXRMFกองทุนเปิดธนชาตมิกซ์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
T-NMRMFกองทุนเปิดธนชาตตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ
T-PropertyRMFกองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์เพื่อการเลี้ยงชีพ
T-SET50RMFกองทุนเปิดธนชาต SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ
T-SmartBetaกองทุนเปิดธนชาต Smart Beta
TGoldRMF-Hกองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-H
TGoldRMF-UHกองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-UH
TAPRMFกองทุนเปิด ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เพื่อการเลี้ยงชีพ
TCHRMFกองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า H-Shares อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
TCIRMFกองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย เพื่อการเลี้ยงชีพ
TEGRMF-Aกองทุนเปิด ทิสโก้หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน A
TEGRMF-Bกองทุนเปิด ทิสโก้หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน B
TEGRMF-Pกองทุนเปิด ทิสโก้หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน P
TEURMFกองทุนเปิด ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
TFIRMF-Aกองทุนเปิด ทิสโก้ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน A
TFIRMF-Bกองทุนเปิด ทิสโก้ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน B
TFIRMF-Pกองทุนเปิด ทิสโก้ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน P
TFPRMF-Aกองทุนเปิด ทิสโก้พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดสะสมมูลค่า
TFPRMF-P
TGHRMFกองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
TGOLDRMFกองทุนเปิด ทิสโก้ โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
THDRMFกองทุนเปิด ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ
TINRMF-Aกองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดสะสมมูลค่า
TJPRMFกองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
TMSRMF-Aกองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน A
TMSRMF-Bกองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน B
TMSRMF-Pกองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน P
TSFIRMFกองทุนเปิด ทิสโก้ ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ
TUSRMFกองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
JB25RMFกองทุนเปิด JUMBO 25 เพื่อการเลี้ยงชีพ
TMB50RMFกองทุนเปิดทหารไทย SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ
TMBABRMFกองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนไพบูลย์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
TMBAGLRMFกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ
TMBBFRMFกองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพ
TMBCORMFกองทุนเปิดทหารไทย China Opportunity เพื่อการเลี้ยงชีพ
TMBEGRMFกองทุนเปิดทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ
TMBGINCOMERMFกองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Income เพื่อการเลี้ยงชีพ
TMBGOLDSRMFกองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
TMBGPROPRMFกองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property เพื่อการเลี้ยงชีพ
TMBGQGRMFกองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ
TMBGRMFกองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund เพื่อการเลี้ยงชีพ
TMBJERMFกองทุนเปิดทหารไทย Japan Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ
TMBMRMFกองทุนเปิดทหารไทยธนบดีเพื่อการเลี้ยงชีพ
TMBPIPRMFกองทุนเปิดทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ
TMBTMSMVRMFกองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ เพื่อการเลี้ยงชีพ
TMBUS500RMFกองทุนเปิดทหารไทย US500 เพื่อการเลี้ยงชีพ
CG-RMFกองทุนเปิด บรรษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ
CPRMF1กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 1
CPRMF2กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 2
CPRMF3กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 3
CPRMF4กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 4
CPRMF5กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 5
ERMFกองทุนเปิด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
GBRMFกองทุนเปิด พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
SVRMFกองทุนเปิด สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ
UCHINARMFกองทุนเปิด ยูไนเต็ด ออล ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
UGQGRMFกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
UHCRMFกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
UIFRMFกองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
UJSMRMFกองทุนเปิด ยูไนเต็ด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
UOBEQRMFกองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
UOBGARMFกองทุนเปิด ยูโอบี โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ
UOBGBRMFกองทุนเปิด ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
UOBGRMF-Hกองทุนเปิด ยูโอบี โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ – H
UOBSVRMFกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ