Thai Fund Fee data Table.

คลิกที่นี่ ถ้ามองไม่เห็นตาราง

SCBFLX (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิ้ล)
SCBGB10/12 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 10/12)
SCBGB11/12 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 11/12)
SCBGB12/12 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 12/12)
SCBGB2/12 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 2/12)
SCBGB3/12 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 3/12)
SCBGB4/12 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 4/12)
SCBGB8/12 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 8/12)
SCBGB9/12 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 9/12)
SCBGPROP (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้)
SCBGSIFUND (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล สตราทีจิก อินเวสเมนท์)
SCBMSE (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap)
SCBPLUS (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส)
SCBSFFPLUS (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส)
SCBTEQ (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้)
SCBTMFPLUS (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส)
SCBDA (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์)
SCBMF (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มั่นคง)
SCBMF2 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มั่นคง 2)
SCBMF3 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มั่นคง 3)
SCBMF4 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มั่นคง 4)
SCBMF5 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มั่นคง 5)
SCBSET (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์)
SCBSET50 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX)
SCBTS (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ทวีทรัพย์)
SCBTS2 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ทวีทรัพย์ 2)
SCBTS3 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ทวีทรัพย์ 3)
SCBBANKING (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX)
SCBDV (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล)
SCBENERGY (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX)
SCBPMO (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง)
SCBSE (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์)
SCBBLN (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์)
SCBCEH (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์)
SCBCEH2 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ 2)
SCBCHA (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์)
SCBCOMP (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ คอมมอดิตี้ พลัส)
SCBDIGI (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลดิจิตอล)
SCBEMEQ (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม่)
SCBEUEQ (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป)
SCBEUSM (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรปสมอลแคป)
SCBFST (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ)
SCBGEQ (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล อิควิตี้)
SCBGHC (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์)
SCBGIF (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้)
SCBGLOW (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์)
SCBGLOWP (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส)
SCBGPLUS (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัมพลัส)
SCBGSIF (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล สตราทีจิก อินเวสเมนท์)
SCBINDIA (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย)
SCBKEQTG (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี)
SCBLEQ (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY)
SCBRMEU (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรป เพื่อการเลี้ยงชีพ)
SCBRMGHC (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลเฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ)
SCBRMGIF (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอินฟราสตรัคเจอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ)
SCBRMGW (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ เพื่อการเลี้ยงชีพ)
SCBRMGWP (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ)
SCBRMJP (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น เพื่อการเลี้ยงชีพ)
SCBS&P500 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส)
SCBUSSM (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ยูเอสสมอลแคป)
SCBAEM (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์)
SCBPGF (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์)
SCBCE (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน)
SCBAUD (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย)
SCBEMBOND (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่)
SCBGLOB (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล บอนด์)
SCBGOLD (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์)
SCBGOLDH (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์)
SCBGOLDHRMF (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ)
SCBOIL (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ออยล์)
SCBFP (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส)
SCB2566 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2566)
SCB2576 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576)
SCB2586 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586)
SCBPF (กองทุนเปิดปฐมไทยพาณิชย์)
SCBPG (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ปฐมก้าวหน้า)
SCBSMART2 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2)
SCBSMART3 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3)
SCBSMART4 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4)
SCBLT2 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส)
SCBLT3 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เอ็ม เอ ไอ)
SCBLTS (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ท)
SCBLT1 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30)
SCBLT4 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์)
SCBLTT (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต)
SCBRF (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข)
SCBSFF (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้)
SCBTMF (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน)
SCBRM3 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์เพื่อการเลี้ยงชีพ)
SCBRM4 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ)
SCBRMS50 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX เพื่อการเลี้ยงชีพ)
SCBRM2 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ)
SCBRM1 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ)