ข้อมูล กองทุนรวม จาก บลจ.ในไทยทั้งหมด พร้อมเทคนิคอล กราฟ ช่วยวิเคราห์
Historical NAV data of every fund in thai with technical chart indicators (MA, BB, MACD, RSI, STO, PSAR, ADX)

คลิกที่นี่ ถ้ามองไม่เห็นตาราง

ABAG (กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท ฟันด์)
ABAGS (กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท - สมอลเลอร์ คอมพานี ฟันด์)
ABAPAC (กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ ฟันด์)
ABAPAC-RMF (กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ)
ABCC (กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แคช ครีเอชั่น)
ABCG (กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไชน่า เกทเวย์ ฟันด์)
ABEG (กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ยูโรเปี้ยน โกรท ฟันด์)
ABEHB (กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ยูโร ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์)
ABFC (กองทุนเปิด อเบอร์ดีนเฟล็กซิเบิ้ลแคปปิตอล)
ABG (กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท)
ABGEM (กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อีเมอร์จิ้ง โกรท ฟันด์)
ABIG (กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อินเดีย โกรท ฟันด์)
ABINC (กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อินคัม ครีเอชั่น)
ABJO (กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เจแปน ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์)
ABLTF (กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว)
ABLTF 70/30 (กองทุนเปิด อเบอร์ดีน หุ้นระยะยาว 70/30)
ABSC-RMF (กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอลเพื่อการเลี้ยงชีพ)
ABSI-RMF (กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ)
ABSL (กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสยามลีดเดอร์ส)
ABSM (กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ)
ABTED (กองทุนเปิด อเบอร์ดีนไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น)
ABV (กองทุนเปิด อเบอร์ดีนแวลู)
ABWOOF (กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เวิลด์ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์)
AEOB (กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์)