ข้อมูล กองทุนรวม จาก บลจ.ในไทยทั้งหมด พร้อมเทคนิคอล กราฟ ช่วยวิเคราห์
Historical NAV data of every fund in thai with technical chart indicators (MA, BB, MACD, RSI, STO, PSAR, ADX)

คลิกที่นี่ ถ้ามองไม่เห็นตาราง

LHDEBT (กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้)
LHDEBT-A (กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ ชนิดสะสมมูลค่า)
LHDEBT-R (กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)
LHEFI2Y1 (กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี้ 2 ปี 1)
LHEFI3M1 (กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี้ 3เดือน 1)
LHEFI3M2 (กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี้ 3เดือน 2)
LHEFI3M3 (กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี้ 3เดือน 3)
LHEFI3M4 (กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี้ 3เดือน 4)
LHEFI3M5 (กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี้ 3เดือน 5)
LHEFI6M2 (กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี้ 6 เดือน 2)
LHEFI6M3 (กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี้ 6 เดือน 3)
LHEFI6M4 (กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี้ 6 เดือน 4)
LHEFI6M5 (กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี้ 6 เดือน 5)
LHEFI6M6 (กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี้ 6 เดือน 6)
LHEFI6M7 (กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี้ 6 เดือน 7)
LHEFI6M8 (กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี้ 6 เดือน 8)
LHEFI6M9 (กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี้ 6 เดือน 9)
LHEFI9M1R (กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี้ โรลโอเวอร์ 9 เดือน 1)
LHEFI9M2R (กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี้ โรลโอเวอร์ 9 เดือน 2)
LHEFI9M8 (กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี้ 9 เดือน 8)
LHEQD (กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล)
LHEQD-A (กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล ชนิดสะสมมูลค่า)
LHEQD-D (กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล ชนิดจ่ายเงินปันผล)
LHEQD-R (กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)
LHFI2Y1 (กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ 2 ปี 1)
LHFI3M1R (กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ โรลโอเวอร์ 3เดือน1)
LHFI3M2R (กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ โรลโอเวอร์ 3เดือน2)
LHFI3M6R (กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ โรลโอเวอร์ 3เดือน6)
LHFI3Y1 (กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ 3 ปี 1)
LHFL (กองทุนเปิด แอล เอช เฟล็กซิเบิ้ล)
LHFLRMF (กองทุนเปิด แอล เอช เฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ)
LHGOV (กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตร)
LHGOV-A (กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตร ชนิดสะสมมูลค่า)
LHGOV-D (กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตร ชนิดจ่ายเงินปันผล)
LHGOV-R (กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตร ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)
LHGOVRMF (กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ)
LHGROWTH (กองทุนเปิด แอล เอช โกรท)
LHGROWTH-A (กองทุนเปิด แอล เอช โกรทชนิดสะสมมูลค่า)
LHGROWTH-D (กองทุนเปิด แอล เอช โกรทชนิดจ่ายปันผล)
LHGROWTH-R (กองทุนเปิด แอล เอช โกรทชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)
LHHOTEL (ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล)
LHIP (กองทุนเปิด แอล เอช อินคัม พลัส)
LHJAP-E (กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน - E)
LHMM (กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน)
LHMSFL (กองทุนเปิด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิเบิ้ล)
LHMSFL-A (LH Ms Flexible Fund - A)
LHMSFL-D (LH Ms Flexible Fund - D)
LHMSFL-R (กองทุนเปิด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)
LHPROP-I (กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส I)
LHSMART (กองทุนเปิด แอล เอช สมาร์ท อินคัม)
LHSMART-LTF (กองทุนเปิด แอล เอช สมาร์ท หุ้นระยะยาว)
LHTPROP (กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้)
LHTPROPRMF (กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ)