ข้อมูล กองทุนรวม จาก บลจ.ในไทยทั้งหมด พร้อมเทคนิคอล กราฟ ช่วยวิเคราห์
Historical NAV data of every fund in thai with technical chart indicators (MA, BB, MACD, RSI, STO, PSAR, ADX)

คลิกที่นี่ ถ้ามองไม่เห็นตาราง

LHACTLTF-A (กองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว ชนิดสะสมมูลค่า)
LHACTLTF-D (กองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผล)
LHDEBT-A (กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ ชนิดสะสมมูลค่า)
LHDEBT-R (กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)
LHEFI2Y1 (LH Enhanced Fixed Income Fund 2Y1)
LHEFI3M3 (กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี้ 3 เดือน3)
LHEFI6M10 (กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี้ 6 เดือน 10)
LHEFI6M4 (กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี้ 6 เดือน 4)
LHEFI6M6 (กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี้ 6 เดือน 6)
LHEFI6M7 (กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี้ 6 เดือน 7)
LHEFI6M8 (กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี้ 6 เดือน 8)
LHEQD-A (กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล ชนิดสะสมมูลค่า)
LHEQD-D (กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล ชนิดจ่ายเงินปันผล)
LHEQD-R (กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)
LHFI2Y1 (กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ 2 ปี 1)
LHFI3M2R (กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ โรลโอเวอร์ 3เดือน2)
LHFL (กองทุนเปิด แอล เอช เฟล็กซิเบิ้ล)
LHFLRMF (กองทุนเปิด แอล เอช เฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ)
LHGINCOME-A (กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม ชนิดสะสมมูลค่า)
LHGINCOME-D (กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม ชนิดจ่ายเงินปันผล)
LHGINCOME-R (กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)
LHGLIFE-E (กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล์ อิควิตี้)
LHGOV-A (กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตร ชนิดสะสมมูลค่า)
LHGOV-D (กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตร ชนิดจ่ายเงินปันผล)
LHGOV-R (กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตร ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)
LHGOVRMF (กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ)
LHGROWTH-A (กองทุนเปิด แอล เอช โกรทชนิดสะสมมูลค่า)
LHGROWTH-D (กองทุนเปิด แอล เอช โกรทชนิดจ่ายปันผล)
LHGROWTH-R (กองทุนเปิด แอล เอช โกรทชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)
LHIP (LH INCOME PLUS FUND)
LHJAP-E (LH JAPAN - E FUND)
LHMM (กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน)
LHMSFL-A (LH Ms Flexible Fund - A)
LHMSFL-D (LH Ms Flexible Fund - D)
LHMSFL-R (กองทุนเปิด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)
LHPROP-A (กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส A)
LHPROP-I (กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส I)
LHPROP-INFRA (กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล)
LHSELECT (กองทุนเปิด แอล เอช ซีเล็ค)
LHSMART (LH Smart Income Fund)
LHSMART-LTF (LH Smart Long Term Equity Fund)
LHSTPLUS (กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส)
LHSTRATEGY-A (กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า)
LHSTRATEGY-D (กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล)
LHSTRATEGY-R (กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิตี้ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต)
LHTOPPICK-A (กองทุนเปิด แอล เอช ท็อปพิค ชนิดสะสมมูลค่า)
LHTOPPICK-D (กองทุนเปิด แอล เอช ท็อปพิค ชนิดจ่ายเงินปันผล)
LHTOPPICK-R (กองทุนเปิด แอล เอช ท็อปพิค ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)
LHTPROP (กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้)
LHTPROPRMF (กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ)