ข้อมูล กองทุนรวม จาก บลจ.ในไทยทั้งหมด พร้อมเทคนิคอล กราฟ ช่วยวิเคราห์
Historical NAV data of every fund in thai with technical chart indicators (MA, BB, MACD, RSI, STO, PSAR, ADX)

คลิกที่นี่ ถ้ามองไม่เห็นตาราง

LH-THAPE1UI (กองทุนเปิด แอล เอช ฟันด์ ไทย ไพรเวทอิควิตี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
LHACTLTF-A (กองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว ชนิดสะสมมูลค่าและสิทธิประโยชน์ทางภาษี)
LHACTLTF-D (กองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและสิทธิประโยชน์ทางภาษี)
LHBLUESKY-A (กองทุนเปิด แอล เอช บลู สกาย อินคัม ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า)
LHBLUESKY-D (กองทุนเปิด แอล เอช บลู สกาย อินคัม ฟันด์ ชนิดจ่ายเงินปันผล)
LHCHINA-A (กองทุนเปิด แอล เอช อิควิตี้ ไชน่า ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า)
LHCHINA-D (กองทุนเปิด แอล เอช อิควิตี้ ไชน่า ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล)
LHCHINA-E (กองทุนเปิด แอล เอช อิควิตี้ ไชน่า ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
LHCHINARMF (กองทุนเปิด แอล เอช อิควิตี้ ไชน่า ออพพอร์ทูนิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ)
LHCOM1Y7MAI (กองทุนเปิด แอล เอช คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 1Y7M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
LHCOMPLEXAI2 (กองทุนเปิด แอล เอช คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
LHCOMPLEXAI3 (กองทุนเปิด แอล เอช คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
LHCOMPLEXAI4 (กองทุนเปิด แอล เอช คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
LHCYBER-A (กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไซเบอร์ ซีเคียวริตี้ ชนิดสะสมมูลค่า)
LHCYBER-D (กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไซเบอร์ ซีเคียวริตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล)
LHCYBER-E (กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไซเบอร์ ซีเคียวริตี้ ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
LHDEBT-A (กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ ชนิดสะสมมูลค่า)
LHDEBT-D (กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล)
LHDEBT-E (กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
LHDEBT-R (กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)
LHDEBTPVD (กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
LHDIGITAL-A (กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี ชนิดสะสมมูลค่า)
LHDIGITAL-D (กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี ชนิดจ่ายเงินปันผล)
LHDIGITAL-E (กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
LHDIGITAL-R (กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)
LHDIVB-A (กองทุนเปิด แอล เอช ดิวิเดนด์ แอนด์ บายแบ็ค ชนิดสะสมมูลค่า)
LHDIVB-D (กองทุนเปิด แอล เอช ดิวิเดนด์ แอนด์ บายแบ็ค ชนิดจ่ายเงินปันผล)
LHDIVB-E (กองทุนเปิด แอล เอช ดิวิเดนด์ แอนด์ บายแบ็ค ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
LHEME-A (กองทุนเปิด แอล เอช อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต-E ชนิดสะสมมูลค่า)
LHEME-D (กองทุนเปิด แอล เอช อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต-E ชนิดจ่ายเงินปันผล)
LHEME-E (กองทุนเปิด แอล เอช อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต-E ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
LHEQD-A (กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล ชนิดสะสมมูลค่า)
LHEQD-D (กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล ชนิดจ่ายเงินปันผล)
LHEQD-E (กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
LHEQD-R (กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)
LHEQDPLUS-A (กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล พลัส ชนิดสะสมมูลค่า)
LHEQDPLUS-D (กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล พลัส ชนิดจ่ายเงินปันผล)
LHESPORT-A (กองทุนเปิด แอล เอช อีสปอร์ต ชนิดสะสมมูลค่า)
LHESPORT-D (กองทุนเปิด แอล เอช อีสปอร์ต ชนิดจ่ายเงินปันผล)
LHESPORT-E (กองทุนเปิด แอล เอช อีสปอร์ต ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
LHEUROPE-A (กองทุนเปิด แอล เอช ยุโรป ชนิดสะสมมูลค่า)
LHEUROPE-D (กองทุนเปิด แอล เอช ยุโรป ชนิดจ่ายเงินปันผล)
LHEUROPE-E (กองทุนเปิด แอล เอช ยุโรป ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
LHFL (กองทุนเปิด แอล เอช เฟล็กซิเบิ้ล)
LHFLRMF (กองทุนเปิด แอล เอช เฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ)
LHGDYNAMIC-A (กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไดนามิกส์ มัลติ แอสเซ็ท ชนิดสะสมมูลค่า)
LHGDYNAMIC-D (กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไดนามิกส์ มัลติ แอสเซ็ท ชนิดจ่ายเงินปันผล)
LHGDYNAMIC-E (กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไดนามิกส์ มัลติ แอสเซ็ท ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
LHGEQ-A (กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า)
LHGEQ-D (กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล)
LHGEQ-E (กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิตี้ ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
LHGEQ-R (กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิตี้ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)
LHGEQP-A (กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิตี้ พาสซีฟ ชนิดสะสมมูลค่า)
LHGEQP-D (กองทุนเปิด แอล โกลบอล อิควิตี้ พาสซีฟ ชนิดจ่ายเงินปันผล)
LHGEQP-E (กองทุนเปิด แอล โกลบอล อิควิตี้ พาสซีฟ ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
LHGEQRMF (กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ)
LHGFOCUSUI (กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล โฟกัส ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
LHGINCOME-A (กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม ชนิดสะสมมูลค่า)
LHGINCOME-D (กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม ชนิดจ่ายเงินปันผล)
LHGINCOME-E (กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
LHGINCOME-R (กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)
LHGINCOMERMF (กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ)
LHGLIFEE-A (กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล์ อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า)
LHGLIFEE-D (กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล์ อิควิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล)
LHGLIFEE-E (กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล์ อิควิตี้ - ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
LHGOLD-A (กองทุนเปิด แอล เอช โกลด์ ชนิดสะสมมูลค่า)
LHGOLD-D (กองทุนเปิด แอล เอช โกลด์ ชนิดจ่ายเงินปันผล)
LHGOLD-E (กองทุนเปิด แอล เอช โกลด์ ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
LHGOV6M1 (กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตร 6M1)
LHGOVRMF (กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ)
LHGREEN-A (กองทุนเปิด แอล เอช กรีน เทคโนโลยี ชนิดสะสมมูลค่า)
LHGREEN-D (กองทุนเปิด แอล เอช กรีน เทคโนโลยี ชนิดจ่ายเงินปันผล)
LHGREEN-E (กองทุนเปิด แอล เอช กรีน เทคโนโลยี ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
LHGROWTH-A (กองทุนเปิด แอล เอช โกรท ชนิดสะสมมูลค่า)
LHGROWTH-D (กองทุนเปิด แอล เอช โกรท ชนิดจ่ายเงินปันผล)
LHGROWTH-E (กองทุนเปิด แอล เอช โกรท ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
LHGROWTH-R (กองทุนเปิด แอล เอช โกรท ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)
LHHEALTH-A (กองทุนเปิด แอล เอช เฮลธ์ อินโนเวชั่น ชนิดสะสมมูลค่า)
LHHEALTH-D (กองทุนเปิด แอล เอช เฮลธ์ อินโนเวชั่น ชนิดจ่ายเงินปันผล)
LHHEALTH-E (กองทุนเปิด แอล เอช เฮลธ์ อินโนเวชั่น ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
LHINDIAE-A (กองทุนเปิด แอล เอช อินเดีย-E ชนิดสะสมมูลค่า)
LHINDIAE-D (กองทุนเปิด แอล เอช อินเดีย-E ชนิดจ่ายเงินปันผล)
LHINDIAE-E (กองทุนเปิด แอล เอช อินเดีย-E ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
LHINNO-A (กองทุนเปิด แอล เอช อินโนเวชั่น ชนิดสะสมมูลค่า)
LHINNO-D (กองทุนเปิด แอล เอช อินโนเวชั่น ชนิดจ่ายเงินปันผล)
LHINNO-E (กองทุนเปิด แอล เอช อินโนเวชั่น ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
LHIP-D (กองทุนเปิด แอล เอช มั่นคง ชนิดจ่ายเงินปันผล)
LHJAPE-A (กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน - E ชนิดสะสมมูลค่า)
LHJAPE-D (กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน - E ชนิดจ่ายเงินปันผล)
LHJAPE-E (กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน - E ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
LHJGOV3M2 (กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น 3M2)
LHJGOV3M3 (กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น 3M3)
LHJGOV3M4 (กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น 3M4)
LHMCMULTIUI-A (กองทุนเปิด แอล เอช แม็คโคร มัลติ แอสเซ็ท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า)
LHMCMULTIUI-D (กองทุนเปิด แอล เอช แม็คโคร มัลติ แอสเซ็ท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดจ่ายเงินปันผล)
LHMEGA-A (กองทุนเปิด แอล เอช เมกะ เทรนด์ ชนิดสะสมมูลค่า)
LHMEGA-D (กองทุนเปิด แอล เอช เมกะ เทรนด์ ชนิดจ่ายเงินปันผล)
LHMEGA-E (กองทุนเปิด แอล เอช เมกะ เทรนด์ ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
LHMM-A (กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน ชนิดสะสมมูลค่า)
LHMMPVD (กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
LHMMRMF (กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ)
LHMOBILITY-A (กองทุนเปิด แอล เอช สมาร์ท โมบิลิตี้ - ชนิดสะสมมูลค่า)
LHMOBILITY-D (กองทุนเปิด แอล เอช สมาร์ท โมบิลิตี้ - ชนิดจ่ายเงินปันผล)
LHMOBILITY-E (กองทุนเปิด แอล เอช สมาร์ท โมบิลิตี้ ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
LHMSFL-A (กองทุนเปิด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดสะสมมูลค่า)
LHMSFL-D (กองทุนเปิด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดจ่ายเงินปันผล)
LHMSFL-R (กองทุนเปิด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)
LHPROP-I (กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส I)
LHPROPG-A (กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ ชนิดสะสมมูลค่า)
LHPROPG-D (กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล)
LHPROPG-E (กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
LHPROPIA-A (กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ อินฟรา เฟล็กซิเบิล A ชนิดสะสมมูลค่า)
LHPROPIA-D (กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ อินฟรา เฟล็กซิเบิล A ชนิดจ่ายเงินปันผล)
LHPROPIA-E (กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ อินฟรา เฟล็กซิเบิล A ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
LHPROPINFRA-D (กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดจ่ายเงินปันผล)
LHPROPINFRA-E (กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
LHROBOTE-A (กองทุนเปิด แอล เอช โรโบติกส์-E ชนิดสะสมมูลค่า)
LHROBOTE-D (กองทุนเปิด แอล เอช โรโบติกส์-E ชนิดจ่ายเงินปันผล)
LHROBOTE-E (กองทุนเปิด แอล เอช โรโบติกส์-E ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
LHSELECT-D (กองทุนเปิด แอล เอช มั่งคั่ง ชนิดจ่ายเงินปันผล)
LHSEMICON-A (กองทุนเปิด แอล เอช เซมิคอนดักเตอร์ ชนิดสะสมมูลค่า)
LHSEMICON-D (กองทุนเปิด แอล เอช เซมิคอนดักเตอร์ ชนิดจ่ายเงินปันผล)
LHSEMICON-E (กองทุนเปิด แอล เอช เซมิคอนดักเตอร์ ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
LHSGOV3M1 (กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรรัฐบาลสิงคโปร์ 3M1)
LHSGOV3M2 (กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรรัฐบาลสิงคโปร์ 3M2)
LHSMART-D (กองทุนเปิด แอล เอช ยั่งยืน ชนิดจ่ายเงินปันผล)
LHSMARTLTF-D (กองทุนเปิด แอล เอช สมาร์ท หุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและสิทธิประโยชน์ทางภาษี)
LHSTGLTF-A (กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดสะสมมูลค่าและสิทธิประโยชน์ทางภาษี)
LHSTGLTF-D (กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและสิทธิประโยชน์ทางภาษี)
LHSTPLUS-A (กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส ชนิดสะสมมูลค่า)
LHSTRATEGY-A (กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า)
LHSTRATEGY-D (กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล)
LHSTRATEGY-E (กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิตี้ ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
LHSTRATEGY-O (กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิตี้ ชนิดบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ)
LHSTRATEGY-R (กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิตี้ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)
LHTFIXAI1 (กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ไทย 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
LHTOPPICK-A (กองทุนเปิด แอล เอช ท็อปพิค ชนิดสะสมมูลค่า)
LHTOPPICK-D (กองทุนเปิด แอล เอช ท็อปพิค ชนิดจ่ายเงินปันผล)
LHTOPPICK-R (กองทุนเปิด แอล เอช ท็อปพิค ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)
LHTPROP (กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้)
LHTPROPRMF (กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ)
LHTREASURY-A (กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรรัฐบาล ระยะสั้น ชนิดสะสมมูลค่า)
LHTREASURY-L (กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรรัฐบาล ระยะสั้น ชนิดผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนภายใต้การบริหารจัดการ)
LHTRIG7M (กองทุนเปิด แอล เอช ทริกเกอร์ 7M ฟันด์)
LHUS-A (กองทุนเปิด แอล เอช ยูเอส อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า)
LHUS-D (กองทุนเปิด แอล เอช ยูเอส อิควิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล)
LHUSFIN-A (กองทุนเปิด แอล เอช ยูเอส ไฟแนนเชียล ชนิดสะสมมูลค่า)
LHUSFIN-D (กองทุนเปิด แอล เอช ยูเอส ไฟแนนเชียล ชนิดจ่ายเงินปันผล)
LHUSFIN-E (กองทุนเปิด แอล เอช ยูเอส ไฟแนนเชียล ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
LHVN-A (กองทุนเปิด แอล เอช เวียดนาม ชนิดสะสมมูลค่า)
LHVN-D (กองทุนเปิด แอล เอช เวียดนาม ชนิดจ่ายเงินปันผล)
LHVN-E (กองทุนเปิด แอล เอช เวียดนาม ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
LHWPLUS-A (กองทุนเปิด แอล เอช เวลท์ พลัส ชนิดสะสมมูลค่า)
LHWPLUS-D (กองทุนเปิด แอล เอช เวลท์ พลัส ชนิดจ่ายเงินปันผล)
LHWPLUS-E (กองทุนเปิด แอล เอช เวลท์ พลัส ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)