ข้อมูล กองทุนรวม จาก บลจ.ในไทยทั้งหมด พร้อมเทคนิคอล กราฟ ช่วยวิเคราห์
Historical NAV data of every fund in thai with technical chart indicators (MA, BB, MACD, RSI, STO, PSAR, ADX)

คลิกที่นี่ ถ้ามองไม่เห็นตาราง

LHACTLTF-A (กองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว ชนิดสะสมมูลค่า)
LHACTLTF-D (กองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผล)
LHDEBT-A (กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ ชนิดสะสมมูลค่า)
LHDEBT-D ()
LHDEBT-R (กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)
LHEFI2Y1 (กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี้ 2 ปี 1)
LHEFI6M6 (กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี้ 6 เดือน 6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
LHEFI6M7 (กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี้ 6 เดือน 7 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
LHEFI6M8 (กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี้ 6 เดือน 8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
LHEQD-A (กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล ชนิดสะสมมูลค่า)
LHEQD-D (กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล ชนิดจ่ายเงินปันผล)
LHEQD-R (กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)
LHFL (กองทุนเปิด แอล เอช เฟล็กซิเบิ้ล)
LHFLRMF (กองทุนเปิด แอล เอช เฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ)
LHGINCOME-A (กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม ชนิดสะสมมูลค่า)
LHGINCOME-D (กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม ชนิดจ่ายเงินปันผล)
LHGINCOME-R (กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)
LHGINCOMERMF (กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ)
LHGLIFE-E (กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล์ อิควิตี้)
LHGOV-A (กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตร ชนิดสะสมมูลค่า)
LHGOV-D (กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตร ชนิดจ่ายเงินปันผล)
LHGOV-R (กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตร ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)
LHGOVRMF (กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ)
LHGROWTH-A (กองทุนเปิด แอล เอช โกรท ชนิดสะสมมูลค่า)
LHGROWTH-D (กองทุนเปิด แอล เอช โกรท ชนิดจ่ายเงินปันผล)
LHGROWTH-R (กองทุนเปิด แอล เอช โกรท ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)
LHINDIA-E (กองทุนเปิด แอล เอช อินเดีย-E)
LHIP (กองทุนเปิด แอล เอช อินคัม พลัส)
LHJAP-E (กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน - E)
LHMM (กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน)
LHMSFL-A (กองทุนเปิด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดสะสมมูลค่า)
LHMSFL-D (กองทุนเปิด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดจ่ายเงินปันผล)
LHMSFL-R (กองทุนเปิด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)
LHPROP-A (กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส A)
LHPROP-I (กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส I)
LHPROP-INFRA (กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล)
LHSELECT (กองทุนเปิด แอล เอช ซีเล็ค)
LHSMART (กองทุนเปิด แอล เอช สมาร์ท อินคัม)
LHSMART-LTF (กองทุนเปิด แอล เอช สมาร์ท หุ้นระยะยาว)
LHSTGLTF-A (กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดสะสมมูลค่า)
LHSTGLTF-D (กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผล)
LHSTPLUS (กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส)
LHSTRATEGY-A (กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า)
LHSTRATEGY-D (กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล)
LHSTRATEGY-R (กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิตี้ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)
LHTOPPICK-A (กองทุนเปิด แอล เอช ท็อปพิค ชนิดสะสมมูลค่า)
LHTOPPICK-D (กองทุนเปิด แอล เอช ท็อปพิค ชนิดจ่ายเงินปันผล)
LHTOPPICK-R (กองทุนเปิด แอล เอช ท็อปพิค ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)
LHTPROP (กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้)
LHTPROPRMF (กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ)