คลิกที่นี่ ถ้ามองไม่เห็นตาราง

EE(บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) [AGRO,AGRI])
GFPT(บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) [AGRO,AGRI])
LEE(บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) [AGRO,AGRI])
MAX(บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [AGRO,AGRI])
NER(บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) [AGRO,AGRI])
PPPM(บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) [AGRO,AGRI])
STA(บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) [AGRO,AGRI,SET100])
TEGH(บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) [AGRO,AGRI])
TFM(บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน) [AGRO,AGRI])
TRUBB(บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [AGRO,AGRI])
TWPC(บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) [AGRO,AGRI])
UPOIC(บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) [AGRO,AGRI])
UVAN(บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) [AGRO,AGRI])
VPO(บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน) [AGRO,AGRI])