คลิกที่นี่ ถ้ามองไม่เห็นตาราง

EE(บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,ธุรกิจการเกษตร])
GFPT(บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,ธุรกิจการเกษตร])
LEE(บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,ธุรกิจการเกษตร])
MAX(บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,ธุรกิจการเกษตร])
NER(บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,ธุรกิจการเกษตร])
PPPM(บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,ธุรกิจการเกษตร])
STA(บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) [SET100,เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,ธุรกิจการเกษตร])
TFM(บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,ธุรกิจการเกษตร])
TRUBB(บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,ธุรกิจการเกษตร])
TWPC(บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,ธุรกิจการเกษตร])
UPOIC(บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,ธุรกิจการเกษตร])
UVAN(บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,ธุรกิจการเกษตร])
VPO(บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,ธุรกิจการเกษตร])