คลิกที่นี่ ถ้ามองไม่เห็นตาราง

ABPIF(กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
AI(บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
AKR(บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
BAFS(บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
BANPU(บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
BCP(บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
BCPG(บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
BPP(บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
CKP(บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) [SET100,ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
DEMCO(บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
EA(บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
EARTH(บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
EASTW(บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
EGATIF(กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
EGCO(บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,SETHD,ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
ESSO(บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
GLOW(บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,SETHD,ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
GPSC(บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
GUNKUL(บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) [SET100,ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
IEC(บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
IFEC(บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [SET100,ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
IRPC(บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
LANNA(บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
MDX(บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
PTG(บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
PTT(บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
PTTEP(บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
RATCH(บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
RPC(บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
SCG(บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
SCI(บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
SCN(บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) [SET100,ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
SGP(บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) [SET100,ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
SOLAR(บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
SPCG(บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) [SET100,ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
SPRC(บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
SUPER(บริษัท ซุปเปอร์บล๊อก จำกัด (มหาชน) [SET100,ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
SUSCO(บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
TAE(บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
TCC(บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
TOP(บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
TTW(บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) [SET100,ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])