คลิกที่นี่ ถ้ามองไม่เห็นตาราง

7UP(บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) [RESOURC,ENERG])
ACC(บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [RESOURC,ENERG])
ACE(บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) [RESOURC,ENERG,SET100])
AGE(บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) [RESOURC,ENERG])
AI(บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) [RESOURC,ENERG])
AIE(บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) [RESOURC,ENERG])
AKR(บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) [RESOURC,ENERG])
BAFS(บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) [RESOURC,ENERG])
BANPU(บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) [RESOURC,ENERG,SET50,SET100])
BBGI(บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) [RESOURC,ENERG])
BCP(บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [RESOURC,ENERG,SET100])
BCPG(บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) [RESOURC,ENERG,SET100,SETHD])
BGRIM(บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) [RESOURC,ENERG,SET50,SET100])
BPP(บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) [RESOURC,ENERG])
BRRGIF(กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์ [RESOURC,ENERG])
CKP(บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) [RESOURC,ENERG,SET100])
CV(บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) [RESOURC,ENERG])
DEMCO(บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) [RESOURC,ENERG])
EA(บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) [RESOURC,ENERG,SET50,SET100])
EASTW(บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) [RESOURC,ENERG])
EGATIF(กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย [RESOURC,ENERG])
EGCO(บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) [RESOURC,ENERG,SET50,SET100,SETHD])
EP(บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [RESOURC,ENERG])
ESSO(บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [RESOURC,ENERG,SET100])
ETC(บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) [RESOURC,ENERG])
GPSC(บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) [RESOURC,ENERG,SET50,SET100])
GREEN(บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) [RESOURC,ENERG])
GULF(บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) [RESOURC,ENERG,SET50,SET100])
GUNKUL(บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) [RESOURC,ENERG,SET100,SETHD])
IFEC(บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [RESOURC,ENERG])
IRPC(บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) [RESOURC,ENERG,SET100])
JR(บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) [RESOURC,ENERG])
KBSPIF(กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า กลุ่มน้ำตาลครบุรี [RESOURC,ENERG])
LANNA(บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) [RESOURC,ENERG])
MDX(บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) [RESOURC,ENERG])
NOVA(บริษัท โนวา เอมไพร์ จำกัด (มหาชน) [RESOURC,ENERG])
OR(บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) [RESOURC,ENERG,SET50,SET100])
PCC(บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [RESOURC,ENERG])
PRIME(บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) [RESOURC,ENERG])
PTG(บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) [RESOURC,ENERG,SET100])
PTT(บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) [RESOURC,ENERG,SET50,SET100,SETHD])
PTTEP(บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) [RESOURC,ENERG,SET50,SET100,SETHD])
QTC(บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) [RESOURC,ENERG])
RATCH(บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [RESOURC,ENERG,SET50,SET100,SETHD])
RPC(บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน) [RESOURC,ENERG])
SCG(บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) [RESOURC,ENERG])
SCI(บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จำกัด (มหาชน) [RESOURC,ENERG])
SCN(บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) [RESOURC,ENERG])
SGP(บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) [RESOURC,ENERG])
SKE(บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) [RESOURC,ENERG])
SOLAR(บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) [RESOURC,ENERG])
SPCG(บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) [RESOURC,ENERG])
SPRC(บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) [RESOURC,ENERG,SET100])
SSP(บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [RESOURC,ENERG])
SUPER(บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [RESOURC,ENERG])
SUPEREIF(กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี [RESOURC,ENERG])
SUSCO(บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) [RESOURC,ENERG])
TAE(บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) [RESOURC,ENERG])
TCC(บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [RESOURC,ENERG])
TGE(บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) [RESOURC,ENERG])
TOP(บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) [RESOURC,ENERG,SET50,SET100])
TPIPP(บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) [RESOURC,ENERG])
TSE(บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) [RESOURC,ENERG])
TTW(บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) [RESOURC,ENERG])
UBE(บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) [RESOURC,ENERG])
WHAUP(บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) [RESOURC,ENERG])
WP(บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) [RESOURC,ENERG])