คลิกที่นี่ ถ้ามองไม่เห็นตาราง

AYUD(บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) [FINCIAL,INSUR])
BKI(บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) [FINCIAL,INSUR])
BLA(บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) [FINCIAL,INSUR,SET100])
BUI(บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) [FINCIAL,INSUR])
CHARAN(บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน) [FINCIAL,INSUR])
INSURE(บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) [FINCIAL,INSUR])
KWI(บริษัท เคดับบลิวไอ จำกัด (มหาชน) [FINCIAL,INSUR])
MTI(บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) [FINCIAL,INSUR])
NKI(บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) [FINCIAL,INSUR])
NSI(บริษัทนำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) [FINCIAL,INSUR])
SMK(บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) [FINCIAL,INSUR])
TGH(บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) [FINCIAL,INSUR])
THRE(บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) [FINCIAL,INSUR])
THREL(บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) [FINCIAL,INSUR])
TIPH(บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) [FINCIAL,INSUR,SET100])
TLI(บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) [FINCIAL,INSUR])
TQM(บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) [FINCIAL,INSUR,SET100])
TSI(บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) [FINCIAL,INSUR])
TVI(บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) [FINCIAL,INSUR])