คลิกที่นี่ ถ้ามองไม่เห็นตาราง

AYUD(บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,ประกันภัยและประกันชีวิต])
BKI(บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,ประกันภัยและประกันชีวิต])
BLA(บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,ธุรกิจการเงิน,ประกันภัยและประกันชีวิต])
BUI(บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,ประกันภัยและประกันชีวิต])
CHARAN(บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,ประกันภัยและประกันชีวิต])
INSURE(บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,ประกันภัยและประกันชีวิต])
KWI(บริษัท เคดับบลิวไอ จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,ประกันภัยและประกันชีวิต])
MTI(บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,ประกันภัยและประกันชีวิต])
NKI(บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,ประกันภัยและประกันชีวิต])
NSI(บริษัทนำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,ประกันภัยและประกันชีวิต])
SMK(บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,ประกันภัยและประกันชีวิต])
TGH(บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,ประกันภัยและประกันชีวิต])
THRE(บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,ประกันภัยและประกันชีวิต])
THREL(บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,ประกันภัยและประกันชีวิต])
TIPH(บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) [SET100,ธุรกิจการเงิน,ประกันภัยและประกันชีวิต])
TLI(บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,ประกันภัยและประกันชีวิต])
TQM(บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [SET100,ธุรกิจการเงิน,ประกันภัยและประกันชีวิต])
TSI(บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,ประกันภัยและประกันชีวิต])
TVI(บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,ประกันภัยและประกันชีวิต])