คลิกที่นี่ ถ้ามองไม่เห็นตาราง

AJ(บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน) [INDUS,PKG])
ALUCON(บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) [INDUS,PKG])
BGC(บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) [INDUS,PKG])
CSC(บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) [INDUS,PKG])
NEP(บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) [INDUS,PKG])
PJW(บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) [INDUS,PKG])
PTL(บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [INDUS,PKG])
SCGP(บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) [INDUS,PKG,SET50,SET100])
SFLEX(บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) [INDUS,PKG])
SITHAI(บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) [INDUS,PKG])
SLP(บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำกัด (มหาชน) [INDUS,PKG])
SMPC(บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) [INDUS,PKG])
SPACK(บริษัท เอส. แพ็ค แอนด์ พริ้นท์ จำกัด (มหาชน) [INDUS,PKG])
TCOAT(บริษัท อุตสาหกรรมผ้าเคลือบพลาสติกไทย จำกัด (มหาชน) [INDUS,PKG])
TFI(บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน) [INDUS,PKG])
THIP(บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) [INDUS,PKG])
TMD(บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน) [INDUS,PKG])
TOPP(บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน) [INDUS,PKG])
TPAC(บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) [INDUS,PKG])
TPBI(บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) [INDUS,PKG])
TPP(บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน) [INDUS,PKG])