คลิกที่นี่ ถ้ามองไม่เห็นตาราง

AAV(บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) [บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์])
AOT(บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์])
ASIMAR(บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) [บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์])
B(บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) [บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์])
BA(บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) [บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์])
BEM(บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์])
BIOTEC(บริษัท ไบโอ กรีน เอ็นเนอร์ยี่ เทค จำกัด (มหาชน) [บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์])
BTS(บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์])
BTSGIF(กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท [บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์])
DMT(บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) [บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์])
III(บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) [บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์])
JWD(บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) [บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์])
KEX(บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [SET100,บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์])
KIAT(บริษัท เกียรติธนา ขนส่ง จำกัด (มหาชน) [บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์])
KWC(บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) [บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์])
MENA(บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน) [บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์])
NOK(บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) [บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์])
NYT(บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) [บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์])
PORT(บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) [บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์])
PRM(บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) [บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์])
PSL(บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) [บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์])
RCL(บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) [SET100,บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์])
TFFIF(กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย [บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์])
THAI(บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) [บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์])
TSTE(บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) [บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์])
TTA(บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) [SET100,บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์])
WICE(บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) [บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์])