Fund performance compare group by type.
:: FIF Equity Fund Compare [เปรียบเทียบ และจัดอันดับ ผลการดำเนินงาน กองทุนรวม ที่ลงทุนในต่างประเทศ เฉพาะกองทุนรวมหุ้น]
K-CHINAกองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน
KF-CHINAกองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี้
KF-EMกองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์อิควิตี้
KF-LATAMกองทุนเปิดกรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้
SCBAEMกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์
SCBCEกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน
SCBPGFกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์
T-GlobalEQกองทุนเปิดธนชาต Global Equity Fund
TMBCHEQกองทุนเปิดทหารไทย China Equity Index
TMBEMEQกองทุนเปิดทหารไทย Emerging Markets Equity Index
TMBWDEQกองทุนเปิดทหารไทย World Equity Index