Fund performance compare group by type.
:: FIF Equity Fund Compare [เปรียบเทียบ และจัดอันดับ ผลการดำเนินงาน กองทุนรวม ที่ลงทุนในต่างประเทศ เฉพาะกองทุนรวมหุ้น]
KF-CHINAกองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี้
KF-EMกองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์อิควิตี้
KF-LATAMกองทุนเปิดกรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้
SCBAEMกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
SCBCEกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน ชนิดสะสมมูลค่า
SCBPGFกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า