Fund performance compare group by type.
:: FIF Equity Fund Compare [เปรียบเทียบ และจัดอันดับ ผลการดำเนินงาน กองทุนรวม ที่ลงทุนในต่างประเทศ เฉพาะกองทุนรวมหุ้น]
ABAGกองทุนเปิด อเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท ฟันด์
ABAPACกองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ ฟันด์
ABCGกองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไชน่า เกทเวย์ ฟันด์
ABEGกองทุนเปิด อเบอร์ดีน ยูโรเปี้ยน โกรท ฟันด์
ABGEMกองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อีเมอร์จิ้ง โกรท ฟันด์
ABWOOFกองทุนเปิด อเบอร์ดีน เวิลด์ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์
CIMB-PRINCIPAL CIIกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ ไชน่า-อินเดีย-อินโด อิควิตี้
K-CHINAกองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน
KF-CHINAกองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี้
KF-EMกองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์อิควิตี้
KF-LATAMกองทุนเปิดกรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้
SCBAEMกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์
SCBCEกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน
SCBPGFกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์
T-GlobalEQกองทุนเปิดธนชาต Global Equity Fund
TMBCHEQกองทุนเปิดทหารไทย China Equity Index
TMBEMEQกองทุนเปิดทหารไทย Emerging Markets Equity Index
TMBWDEQกองทุนเปิดทหารไทย World Equity Index