Fund performance compare group by type.
:: FIF Fixed Income Fund Compare [เปรียบเทียบ และจัดอันดับ ผลการดำเนินงาน กองทุนรวม ที่ลงทุนในต่างประเทศ เฉพาะกองทุนรวมตราสารหนี้]
1GLOBALBONDกองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ บอนด์ ฟันด์
K-GBกองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์
KF-ELIกองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ้งโลคอลอินเวสเม้นท์
KF-TRBกองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์
KT-BONDกองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ บอนด์ ฟันด์
KT-WCORPกองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ คอปเปอร์เรท บอนด์ ฟันด์
I-SMARTกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล สมาร์ท ฟันด์
SCBAUDกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย
SCBEMBONDกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่
SCBGLOBกองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล บอนด์
T-GLOBALBONDกองทุนเปิดธนชาตโกลบอล บอนด์ ฟันด์
TMBGDFกองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล
TMBGFกองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund
ADR-Dกองทุนเปิด เอเชียน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผล
ASIA-Bกองทุนเปิด ตราสารหนี้เอเชียน
UOBSGBกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล บอนด์ ฟันด์